Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej

2021L

Kod przedmiotu16S1O-PDITP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wysocka E. , Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania,, Impuls, Kraków, 2006 2) Jarosz E., Wysocka E., , Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania", , Wydawnictwo Akademickie Żak,, 2006 3) Skorek E. M., , Terapia pedagogiczna. Tom I i II,, wyd. Impuls,, 2010 4) Kaja B, , Zarys terapii dziecka,, Akademia Bydgoska , 2001 5) Guza A., Krzyżyk D, , Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, , ZNP, 2012 6) Gąsowska T. Pietrzak- Stępkowska Z., , Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, , WSiP, 2010 7) Kolczyńska E, , Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, , WSiP, 2008 8) Bogdanowicz M., , Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji problem i diagnozowanie, , Harmonia, 2004 9) Guziuk-Tkacz M.,, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice,, Żak, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi