Profilaktyka i promocja zdrowia

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-PIPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówefiniowanie i modele wykorzystywane w profilaktyce i promocji zdrowia. Poziomy działań profilaktycznych i ich charakterystyka. Profilaktyka chorób i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Rola prawidłowego odżywiania, dbania o ciało i higienę oraz aktywności fizycznej. Edukacja do zdrowia psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży: zjawiska agresji i przemocy, w tym agresji elektronicznej oraz uzależnień od środków psychoaktywnych, komputera, telefonu komórkowego. Profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych wynikających z anomii społecznej (agresywne podkultury, niebezpieczne sekty). Biblioterapia i bajkoterapia w promocji zdrowia i profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci oraz młodzieży.,ĆWICZENIA: Poznanie podstawowych pojęć związanych z profilaktyką i promocją zdrowia. Kontekst teoretyczny i badania w zakresie profilaktyki i psychoedukacji we współczesnym świecie. Poznanie podstawowych zasad pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia. Obszary promocji zdrowia i prewencji zaburzeń w XXI wieku. Rola zasobów osobistych i społecznych w profilaktyce zachowań prozdrowotnych. Konstruowanie programów promujących zdrowie (różne obszary zagrożeń). Poznanie scenariuszy ćwiczeń możliwych do wykorzystania w promocji zdrowia i profilaktyce. Odpowiedzialność prawna nauczyciela, opiekuna, wychowawcy za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stawiarska P., , Kierunki współczesnej promocji zdrowia i prewencji zaburzeń. Profilaktyka XXI wieku, Diffin , 2019 2) Woynarowicz B., (red.). , Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, PWN, 2017 3) Simm M., Węgrzyn-Jonek E., , Budowanie szkolnego programu profilaktyki, , Wyd. Rubikon., 2002 4) Deptuła M., Potorska A., Borisch Sz., Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, PWN, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi