Projektowanie pedagogiczne 1

2022L

Kod przedmiotu16S1O-PP1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy diagnozy i terapii pedagogicznej, Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora
Wymagania wstępneznajomość metod i technik diagnozowania kluczowych problemów w szkole i środowisku lokalnym, znajomość zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówProjektowanie pedagogiczne w świetle koncepcji edukacji całożyciowej. Przegląd definicji i klasyfikacji projektów. Charakterystyka metody projektów - rys historyczny, metody pokrewne, etapy pracy, organizacja pracy w grupach. Struktura projektów edukacyjnych, etapy i fazy projektowania. Diagnozowanie problemu i charakterystyka grupy celowej. ,ĆWICZENIA:Budowanie współpracy w zespole realizującym projekt. Analiza projektów edukacyjno-animacyjnych - obserwacja uczestnicząca. Warsztaty pracy metodą projektów w małych grupach studenckich. Kryteria oceny realizowanych projektów. Opracowanie i przeprowadzenie projektu edukacyjno-animacyjnego dla studentów wydziału
Cel kształceniaZadaniem realizacji przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej istoty projektowania działań o charakterze edukacyjnym w szerokim kontekście pracy pedagoga szkolnego i animatora oraz rozwijanie umiejętności diagnozowania, planowania i realizacji działań ujętych w ramach projektu edukacyjnego
Literatura podstawowa1) Gołębniak D.B, Uczenie metodą projektów, Warszawa, 2002 2) Szymański M.S., O metodzie projektów, Warszawa, 2000 3) Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, www.ceo.org.pl, 2006 4) Mikinia A., Zając B, Jak wdrażać metodę projektów. Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej", wyd. Kraków, 2004
Literatura uzupełniająca1) Matuszewska A., wyd. wyd. Olsztyn, "Wolontariat międzynarodowy jako forma aktywności edukacyjnej młodzieży", 2010r., tom 2) Stewart J., wyd. wyd. Warszawa, Mosty zamiast murów, 2007r., tom 3) Kotarba-Kańczugowska M, wyd. wyd. www.ore.edu.pl, "Praca metodą projektu", 2012r., tom
Uwagi