Projektowanie pedagogiczne 2

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-PRPE2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy diagnozy i terapii pedagogicznej, Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora, projektowanie pedagogiczne (pierwszy semestr)
Wymagania wstępneznajomość metod i technik diagnozowania kluczowych problemów w szkole i środowisku lokalnym, znajomość zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDiagnozowanie problemu i charakterystyka grupy celowej. Funkcje oceniania - ocenianie kształtujące - zasady i możliwości wykorzystania w metodzie projektów. Autoewaluacja projektów - podstawowe założenia i wskazówki metodyczne. Prezentacja autorskich projektów edukacyjnych - podstawowe zasady. ,ĆWICZENIA:Budowanie współpracy w zespole realizującym projekt. Analiza projektów edukacyjno-animacyjnych - obserwacja uczestnicząca. Warsztaty pracy metodą projektów w małych grupach studenckich. Kryteria oceny realizowanych projektów. Opracowanie i przeprowadzenie projektu edukacyjno-animacyjnego dla studentów wydziału
Cel kształceniaZadaniem realizacji przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej istoty projektowania działań o charakterze edukacyjnym w szerokim kontekście pracy pedagoga szkolnego i animatora oraz rozwijanie umiejętności diagnozowania, planowania i realizacji działań ujętych w ramach projektu edukacyjnego
Literatura podstawowa1) Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów, , Warszawa, 2002 2) Szymański M.S., O metodzie projektów, Warszawa, 2000 3) Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, ceo.org.pl, 2006
Literatura uzupełniająca1) Matuszewska A., wyd. wyd. Olsztyn, "Wolontariat międzynarodowy jako forma aktywności edukacyjnej młodzieży", 2010r., tom 2) Stewart J., wyd. wyd. Warszawa, Mosty zamiast murów, 2007r., tom 3) Kotarba-Kańczugowska M, wyd. wyd. www.ore.edu.pl, "Praca metodą projektu", 2012r., tom
Uwagi