Pedagogika zdolności

2022L

Kod przedmiotu16S1O-PZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówdolności w ujęciu interdyscyplinarnym. Wybrane współczesne koncepcje i modele zdolności wyjaśniające ich genezę, strukturę i dynamikę rozwojową. Teoretyczne i praktyczne problemy rozpoznawania zdolności dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczeń zdolny – definicje, kryteria, sposoby i strategie identyfikacji. Koncepcje kształcenia osób zdolnych. Podstawy prawne opieki nad uczniem zdolnym w polskim systemie oświatowym. Nauczyciel ucznia zdolnego – zadania, kompetencje, system kształcenia. Uczniowie zdolni z problemami w uczeniu się (podwójnie wyjątkowi) oraz niskimi wynikami w nauce (uczniowie z syndromem nieadekwatnych osiągnięć). Rola rodziny w procesie rozwoju zdolności dziecka. Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów zdolnych.,ĆWICZENIA:Charakterystyka dzieci zdolnych (typowe cechy i zachowania, mity na temat funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego). Sposoby kształcenia uczniów zdolnych – analiza porównawcza. Programy edukacyjne rozwijające zdolności dziecka na różnych etapach kształcenia – dobre praktyki. Konstruowanie autorskich strategii identyfikacji oraz wsparcia osób zdolnych w szkole i innych placówkach edukacyjnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, GWP, 2012 2) Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych, ŻAK, 2012 3) Stańczak M., Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci, Impuls, 2019 4) Piotrowski E., Porzucek-Miśkiewicz M. (red.), Edukacja osób zdolnych, UAM, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi