Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-WDWOK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńWybrane kierunki i style w europejskiej kulturze artystycznej w ujęciu historycznym, klasyfikacja i interpretacja współczesnych dzieł artystycznych (sztuki piękne, architektura, muzyka, film, literatura, fotografia, teatr, nowe media).
Opis wykładówKultura jako dorobek artystyczny i jako całokształt dorobku ludzkości; wytwory kultury i ludzkie praktyki w kulturze; funkcja dzieł sztuki (estetyczna, komunikacyjna, społeczna, użytkowa, kultowa, poznawcza, ludyczna); ważne dzieła artystyczne i ich znaczenie w historii kultury; forma, kompozycja, i kontekst dzieł artystycznych w kulturze.
Cel kształceniaułatwienie rozumienia procesów społecznych uwarunkowanych życiem kulturowym, zachodzących we współczesnym świecie; pogłębienie wiedzy i uwrażliwienie studenta na wieloaspektowość kultury, usystematyzowanie wiedzy nt. dzieł reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, architektura, plastyka, muzyka, teatr, fotografia, film, sztuka nowych mediów) i związków pomiędzy nimi; wykształcenie poczucia tożsamości i ciągłości kultury
Literatura podstawowa1) Kemp Ph. (red.), Historia kina, Arkady, 2019 2) Peysner N., Historia architektury europejskiej, Arkady, 2020 3) Estreicher K. , Histroria sztuki w zarysie, Warszawa, 1981 4) Schaeffer B., Dzieje muzyki, Wyd, Szkolne i Pedagogiczne, 1983
Literatura uzupełniająca1) Rzepińska M., wyd. Ossolineum, Siedem wieków malarstwa europejskiego, 1986r., tom 2) Hodge S., wyd. Alma-Press, Krótka histpria sztuki. Kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach tematach i technikach, tom
Uwagi