Zarządzanie projektami animacyjnymi

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-ZPA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńProjekt – pojęcie, zakres i cel. Kapitał społeczny i kulturowy. Programy i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. Fazy cyklu życia projektu: koncepcja – definiowanie – planowanie – realizacja – zakończenie. Planowanie zasobów projektowych. Zespół w projekcie animacyjnych: budowanie, motywowanie i kierowanie. Promocja i reklama w projektach animacyjnych. Sposoby i źródła pozyskiwania środków na realizację działań projektowych. Konstruowanie budżetu: kategoryzacja kosztów, źródła finansowania, bilansowanie kosztów. Zarządzanie czasem w projekcie. Analiza ryzyka w projektach animacyjnych. Ewaluacja założeń projektowych. Przygotowanie i prezentacja koncepcji projektów grupowych oraz ich analiza i ocena.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ł. Wróblewski, Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 2) A. Niemczyk, Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007 3) M.Dragićević-Sesić, B. Stojakovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe Centrum Kultury, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi