Wczesna edukacja - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia o specjalności Wczesna edukacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uzyskanymi uprawnieniami pedagogicznymi. Zasady rekrutacji określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na specjalności Wczesna edukacja trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi conajmniej 919.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności Wczesna edukacja dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji i pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada kompetencje niezbędne do podejmowania pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych (klasach „0”) przy różnego rodzaju placówkach edukacyjnych.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedzy:
  1.1 zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych,
  1.2 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk,
  1.3 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania,
  1.4 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  1.5 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  1.6 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia ze szczególnym uwzględnieniem etapu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
  1.7 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
  1.8 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach na poziomie wczesnej edukacji,
  1.9 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych dotyczących dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  1.10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych,
  1.11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań kształcenia i wychowania dziecka; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii; posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu wczesnej edukacji dziecka i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów,
  1.12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych, pogłębioną w zakresie dotyczącym dziecka,
  1.13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,
  1.14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przedszkola i szkoły podstawowej,
  1.15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, posiada pogłębioną wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej oraz specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  1.16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym etyki zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji.
  2. W kategorii umiejętności:
  2.1 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych oraz interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,
  2.2 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz do diagnozowania, projektowania i realizacji działań praktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej,
  2.3 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne, potrafi dialogowo rozwiązywać konflikty, sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
  2.4 posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi dotyczących dziecka i jego rozwoju, z wykorzystaniem różnych ujęć, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, jak i innych dyscyplin naukowych,
  2.5 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, dotyczących wczesnej edukacji, kierując się zasadami etycznymi,
  2.6 posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,
  2.7 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z kolejnymi etapami edukacyjnymi dziecka,
  2.8 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania działań praktycznych w przedszkolu i szkole oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wspierających rozwój dziecka,
  2.9 potrafi rozwiązywać złożone problemy pedagogiczne oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej na poziomie wczesnoszkolnym,
  2.10 potrafi wybrać i zastosować środki i metody pracy właściwe dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych nauczyciela przedszkola i/lub nauczyciela w kształceniu zintegrowanym; analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji,
  2.11 potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego,
  2.12 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  3.1 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się oraz ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela wczesnej edukacji,
  3.2 wykazuje aktywność i wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań na rzecz dziecka i jego rozwoju oraz pogłębione umiejętności organizacyjne w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wczesnej edukacji; posiada umiejętności współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek edukacyjnych,
  3.3 odnosi zdobytą w zakresie nauk pedagogicznych wiedzę do projektowania działań zawodowych nauczyciela; ma pozytywne nastawienie do nabywania i budowania warsztatu pracy nauczyciela wczesnej edukacji; ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  3.4 pełniąc rolę nauczyciela wczesnej edukacji utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej; odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole,
  3.5 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji; dostrzega dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia,
  3.6 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za dzieci/uczniów powierzonych jego opiece,
  3.7 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach działających na rzecz dobra dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym; wykazuje podejście refleksyjnego praktyka,
  3.8 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata i rozumie misję kontynuacji tego dziedzictwa z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  PRAKTYKA
  Absolwent odbył obowiązkową praktykę ciągłą w łącznym wymiarze 8 tygodni (240 godzin), realizowaną w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Praktyka pedagogiczna ma na celu doskonalenie profesjonalnych umiejętności studentów w zakresie pracy z dziećmi na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  Celem praktyki jest:
  a) konfrontacja zdobywanej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością edukacyjną w działaniu praktycznym,
  b) zapoznanie się z organizacją pracy i działalnością przedszkola i szkoły podstawowej, przepisami prawnymi regulującymi ich funkcjonowanie, nabycie umiejętności prowadzenia współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  c) poznawanie specyfiki pracy nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I-III, nabywanie podstawowych kompetencji w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  d) doskonalenie profesjonalnych umiejętności studentów w zakresie pracy z dziećmi na poziomie wczesnej edukacji w przedszkolu i szkole,
  e) rozbudzanie zainteresowania pracą z dziećmi na etapie wczesnej edukacji.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika wczesnej edukacji otrzymuje tytuł magistra. Dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogicznq, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, edukacji przez sztukę lub wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Po ukończeniu studiów absolwent posiada zaawansowaną — w stosunku do studiów pierwszego stopnia — wiedzę i gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji strategii działań edukacyjnych i opiekuńczowychowawczych. Absolwent jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola i I etapu edukacyjnego (klas I-III), posiada kwalifikacje nauczycielskie zgodnie za standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw RP z 6 lutego 2012, poz. 131 wraz z późniejszymi zmianami), ponadto jest przygotowany (zależnie od wybranego modułu fakultatywnego) do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie edukacji przez sztukę lub do wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych (w tym do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych w przedszkolu i w szkole). Na podstawie zdobytych w toku studiów i praktyki profesjonalnych kompetencji absolwent może podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych (głównie w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej), opiekuńczych, wychowawczych, prowadzących działalność zgodną z profilem kształcenia. Absolwenci kierunku Pedagogika wczesnej edukacji mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) na kierunku Pedagogika prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub w innych uczelniach w kraju i za granicą posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
15
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja przedszkolna
2
EGZ
Wykład
20
Kształcenie matematyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Kultura fizyczna z metodyką
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodyka kształcenia muzycznego
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Metodyka kształcenia plastyczno-technicznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka pracy w przedszkolu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w przedszkolu
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowych
Edukacja wczesnoszkolna
2
EGZ
Wykład
20
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
10
Kształcenie polonistyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka języka angielskiego we wczesnej edukacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia zintegrowanego 1
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Opieka i wychowanie we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Wykład
10
Psychologia wieku dziecięcego
2
EGZ
Wykład
20
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna w szkole
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja regionalna i obywatelska
2
ZAL-O
Wykład
15
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Kształcenie społeczno-przyrodnicze
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Metodyka kształcenia zintegrowanego 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Międzykulturowość we wczesnej edukacji
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Profesjonalizacja pracy nauczyciela wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Teatr i drama we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wspomaganie rozwoju dziecka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w szkole
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0