Wczesna edukacja studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia o specjalności Wczesna edukacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uzyskanymi uprawnieniami pedagogicznymi. Zasady rekrutacji określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na specjalności Wczesna edukacja trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi conajmniej 1377.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności Wczesna edukacja dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji i pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada kompetencje niezbędne do podejmowania pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych (klasach „0”) przy różnego rodzaju placówkach edukacyjnych.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedzy:
  1.1 zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych,
  1.2 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk,
  1.3 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania,
  1.4 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  1.5 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  1.6 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia ze szczególnym uwzględnieniem etapu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
  1.7 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
  1.8 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach na poziomie wczesnej edukacji,
  1.9 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych dotyczących dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  1.10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych,
  1.11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań kształcenia i wychowania dziecka; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii; posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu wczesnej edukacji dziecka i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów,
  1.12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych, pogłębioną w zakresie dotyczącym dziecka,
  1.13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,
  1.14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przedszkola i szkoły podstawowej,
  1.15 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, posiada pogłębioną wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej oraz specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  1.16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym etyki zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji.
  2. W kategorii umiejętności:
  2.1 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych oraz interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,
  2.2 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz do diagnozowania, projektowania i realizacji działań praktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej,
  2.3 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne, potrafi dialogowo rozwiązywać konflikty, sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
  2.4 posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi dotyczących dziecka i jego rozwoju, z wykorzystaniem różnych ujęć, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, jak i innych dyscyplin naukowych,
  2.5 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, dotyczących wczesnej edukacji, kierując się zasadami etycznymi,
  2.6 posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,
  2.7 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z kolejnymi etapami edukacyjnymi dziecka,
  2.8 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania działań praktycznych w przedszkolu i szkole oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wspierających rozwój dziecka,
  2.9 potrafi rozwiązywać złożone problemy pedagogiczne oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej na poziomie wczesnoszkolnym,
  2.10 potrafi wybrać i zastosować środki i metody pracy właściwe dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych nauczyciela przedszkola i/lub nauczyciela w kształceniu zintegrowanym; analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji,
  2.11 potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego,
  2.12 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  3.1 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się oraz ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela wczesnej edukacji,
  3.2 wykazuje aktywność i wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań na rzecz dziecka i jego rozwoju oraz pogłębione umiejętności organizacyjne w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wczesnej edukacji; posiada umiejętności współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek edukacyjnych,
  3.3 odnosi zdobytą w zakresie nauk pedagogicznych wiedzę do projektowania działań zawodowych nauczyciela; ma pozytywne nastawienie do nabywania i budowania warsztatu pracy nauczyciela wczesnej edukacji; ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  3.4 pełniąc rolę nauczyciela wczesnej edukacji utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej; odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole,
  3.5 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji; dostrzega dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia,
  3.6 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za dzieci/uczniów powierzonych jego opiece,
  3.7 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach działających na rzecz dobra dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym; wykazuje podejście refleksyjnego praktyka,
  3.8 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata i rozumie misję kontynuacji tego dziedzictwa z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  PRAKTYKA
  Absolwent odbył obowiązkową praktykę ciągłą w łącznym wymiarze 8 tygodni (240 godzin), realizowaną w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Praktyka pedagogiczna ma na celu doskonalenie profesjonalnych umiejętności studentów w zakresie pracy z dziećmi na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  Celem praktyki jest:
  a) konfrontacja zdobywanej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością edukacyjną w działaniu praktycznym,
  b) zapoznanie się z organizacją pracy i działalnością przedszkola i szkoły podstawowej, przepisami prawnymi regulującymi ich funkcjonowanie, nabycie umiejętności prowadzenia współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  c) poznawanie specyfiki pracy nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I-III, nabywanie podstawowych kompetencji w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  d) doskonalenie profesjonalnych umiejętności studentów w zakresie pracy z dziećmi na poziomie wczesnej edukacji w przedszkolu i szkole,
  e) rozbudzanie zainteresowania pracą z dziećmi na etapie wczesnej edukacji.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika wczesnej edukacji otrzymuje tytuł magistra. Dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogicznq, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, edukacji przez sztukę lub wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Po ukończeniu studiów absolwent posiada zaawansowaną — w stosunku do studiów pierwszego stopnia — wiedzę i gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji strategii działań edukacyjnych i opiekuńczowychowawczych. Absolwent jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola i I etapu edukacyjnego (klas I-III), posiada kwalifikacje nauczycielskie zgodnie za standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw RP z 6 lutego 2012, poz. 131 wraz z późniejszymi zmianami), ponadto jest przygotowany (zależnie od wybranego modułu fakultatywnego) do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie edukacji przez sztukę lub do wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych (w tym do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych w przedszkolu i w szkole). Na podstawie zdobytych w toku studiów i praktyki profesjonalnych kompetencji absolwent może podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych (głównie w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej), opiekuńczych, wychowawczych, prowadzących działalność zgodną z profilem kształcenia. Absolwenci kierunku Pedagogika wczesnej edukacji mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) na kierunku Pedagogika prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub w innych uczelniach w kraju i za granicą posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja przedszkolna
2
EGZ
Wykład
30
Kształcenie matematyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Kultura fizyczna z metodyką
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia muzycznego
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia plastyczno-technicznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka pracy w przedszkolu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w przedszkolu
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja wczesnoszkolna
2
EGZ
Wykład
30
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
Kształcenie polonistyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Metodyka języka angielskiego we wczesnej edukacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka kształcenia zintegrowanego 1
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Opieka i wychowanie we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia wieku dziecięcego
2
EGZ
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna w szkole
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja regionalna i obywatelska
2
ZAL-O
Wykład
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kształcenie społeczno-przyrodnicze
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia zintegrowanego 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Międzykulturowość we wczesnej edukacji
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Profesjonalizacja pracy nauczyciela wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teatr i drama we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wspomaganie rozwoju dziecka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w szkole
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0