Wczesna edukacja studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwenci studiów drugiego stopnia specjalności Wczesna Edukacja posiadają kwalifikacje nauczycielskie, są przygotowani do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych (klasach „0”) przy różnego rodzaju placówkach edukacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw RP z 6 lutego 2012, poz. 131 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dziennik Ustaw RP z 24.08. 2017 poz. 1575).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja przedszkolna
2
EGZ
Wykład
30
Kształcenie matematyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Kultura fizyczna z metodyką
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia muzycznego
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia plastyczno-technicznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka pracy w przedszkolu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w przedszkolu
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja wczesnoszkolna
2
EGZ
Wykład
30
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
Kształcenie polonistyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Metodyka języka angielskiego we wczesnej edukacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka kształcenia zintegrowanego 1
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Opieka i wychowanie we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia wieku dziecięcego
2
EGZ
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna w szkole
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Edukacja regionalna i obywatelska
2
ZAL-O
Wykład
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kształcenie społeczno-przyrodnicze
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia zintegrowanego 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Międzykulturowość we wczesnej edukacji
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Profesjonalizacja pracy nauczyciela wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teatr i drama we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wspomaganie rozwoju dziecka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w szkole
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0