Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Całkowita liczba godzin dydaktycznych wynosi 1017.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym z zakresu pedagogiki i podstaw przedsiębiorczości, budowanym w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, psychologii, socjologii). Jest ono uzupełnione przez przygotowanie metodyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  W toku studiów absolwent zdobywa kompetencje, które umożliwiają mu wypełnianie funkcji pedagoga szkolnego (szczególnie w zakresie oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych), w tym rozumienie i rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz wspieranie ich wszechstronnego rozwoju a także organizowanie współpracy z psychologiem, innymi nauczycielami oraz rodzicami i społecznością lokalną.
  Szczególnie uwzględniane są:
  - umiejętności prawidłowej komunikacji z wychowankami oraz specjalistami wspierającymi działania pedagogiczne w szkole i środowisku lokalnym,
  - znajomość problemów wychowawczych w szkole i rodzinie, biegłość w ich diagnozowaniu oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań,
  - rozumienie i umiejętność interpretacji współczesnych problemów społecznych (w tym problemów ekonomicznych),
  - tworzenia podstaw do współpracy między instytucjami i profesjonalistami w ramach skutecznego działania pomocowego skierowanego na indywidualne potrzeby dziecka,
  - projektowanie dostosowanych do potrzeb placówki programów profilaktycznych i ich przeprowadzenie,
  - projektowanie i przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w szkołach lub innych instytucjach edukacyjnych,
  - podejmowanie działań w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego.
  Absolwent zdobywa także podstawową wiedzę teoretyczną i metodyczną pozwalającą mu na zapoznawania uczniów z podstawami wiedzy o przedsiębiorczości. Składa się na nią znajomość podstaw rachunkowości i przedsiębiorczości, teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi a także praktyczna umiejętność prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i rachunkowości w small-businessie.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent:
  1. W zakresie wiedzy :
  a) zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w nauczaniu przedsiębiorczości i szeroko pojętej edukacji społeczno-gospodarczej,
  b) zna podstawy rachunkowości, rozumie i stosuje podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z europejskimi standardami, rozumie cel i konstrukcję sprawozdania finansowego, ma wiedzę niezbędną do podstawowej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
  c) rozumie i potrafi interpretować procesy społeczno-ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów gospodarczych,
  d) ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w działalności gospodarczej,
  e) potrafi zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela podstaw przedsiębiorczości,
  f) ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności wychowawczej,
  g) ma specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej dla różnych etapów edukacyjnych, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,
  h) ma pogłębioną wiedzę dotyczącą problemów edukacyjnych we współczesnej szkole,
  i) rozumie podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki pracy oraz współczesne koncepcje pracy i problemy dotyczące rynku pracy,
  j) rozpoznaje społeczne i kulturowe uwarunkowania nierówności edukacyjnych w odniesieniu do istniejących koncepcji równości w szkole
  k) definiuje społeczno-kulturowe źródła różnic między kobietami i mężczyznami oraz mechanizmy kształtowania tożsamości i ról płciowych,
  l) ilustruje przykłady nierównego traktowania ze względu na płeć oraz sposoby przeciwdziałaniu im poprzez edukację
  m) rozpoznaje kulturowe wzorce i schematy dotyczące cech, zachowań i ról kobiet i mężczyzn oraz ich konsekwencje edukacyjne,
  2. W zakresie umiejętności:
  a) potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z edukacją społeczno-gospodarczą, sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych,
  b) posiada umiejętność kierowania procesami wychowania i kształcenia w zakresie edukacji społeczno-gospodarczej oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości
  c) posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji społeczno-gospodarczych, pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach, koniecznych do nauczania przedsiębiorczości,
  d) posiada umiejętność założenia i zorganizowania mikroprzedsiębiorstwa, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do podjęcia samozatrudnienia,
  e) ma umiejętność samokształcenia, wyszukiwania, zrozumienia i analizy zjawisk społeczno-gospodarczych oraz krytycznego korzystania ze źródeł informacji poprzez analizę treści naukowych,
  f) posiada umiejętność posługiwania się językiem pedagogiki pracy dla opisu rzeczywistości społecznej i zawodowej w środowisku pracy oraz umiejętność dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych w środowisku pracy,
  g) ma umiejętność kreowania karier edukacyjno-zawodowych młodzieży szkolnej,
  h) posiada umiejętność projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej dla różnych etapów edukacyjnych, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,
  i) dobiera i wykorzystuje dostępne materiały, środki i metody pracy do projektowania i efektywnego realizowania działań w zawodzie pedagoga szkolnego,
  j) analizuje osiągnięcia edukacyjne uczniów w kontekście ich środowiska pochodzenia
  k) konstruuje swoje koncepcje ucznia i uczennicy z uwzględnieniem wiedzy o nierównościach społecznych i ich konsekwencjach edukacyjnych,
  l) rozpoznaje środowiskowe przyczyny porażek edukacyjnych uczniów oraz dyskutuje sposoby ich rozwiązywania,
  m) dowodzi problemu nierównego statusu i odmiennej sytuacji dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn we współczesnych społeczeństwach w różnych sferach życia,
  n) dyskutuje znaczenie kultury i rolę edukacji w konstruowaniu miejsca kobiet i mężczyzn w strukturze społecznej.
  3. W zakresie kompetencji społecznych:
  a) jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych nauczyciela przedsiębiorczości i przedsiębiorcy w środowisku społecznym,
  b) potrafi wskazać i zastosować odpowiednie metody w nauczaniu przedsiębiorczości,
  c) rozumie odpowiedzialność w sferze społecznej, zawodowej i etycznej związaną z pracą nauczyciela przedsiębiorczości
  d) rozumie znaczenie prawidłowych relacji między przedsiębiorstwem a organami administracji samorządowej i państwowej,
  e) jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych pedagoga szkolnego w środowisku społecznym,
  f) charakteryzuje się postawą odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy oraz ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego, jako warunku dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie,
  g) wykazuje się ukształtowaną postawą pedagoga pracy - specjalisty w zakresie realizacji idei i zadań wychowania przez pracę oraz uczenia się przez całe życie, jako głównego celu edukacji w społeczeństwie wiedzy,
  h) potrafi porozumiewać się w zespole i rozumie znaczenie dobrych relacji w środowisku pracy,
  i) zachowuje otwartość na problemy nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkole
  wykazuje odpowiedzialność za swoje działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
  j) organizuje proces dydaktyczny mając świadomość istnienia uprzedzeń i postaw dyskryminacyjnych
  k) jest wrażliwy na problemy dyskryminacji ze względu na płeć w szkole, w rodzinie, instytucjach społecznych i w kulturze,
  l) zachowuje otwartość na możliwości korygowania reprodukujących nierówności praktyk kulturowych.
  PRAKTYKI
  Studenci mają obowiązek odbycia pedagogicznej praktyki ciągłej w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 120 godzin u nauczyciela przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz praktyki pedagogicznej ciągłej w szkole w wymiarze 120 godzin. Ma ona charakter próbnej pracy nauczycielskiej/pedagogicznej, której celem jest poznanie specyfiki pracy nauczyciela przedsiębiorczości, zakresu obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu pedagoga szkolnego, zaznajomienie się z organizacją i działalnością szkoły Praktyki mają charakter obowiązkowy i odbywają się po II i IV semestrze. Kontrolowaniem odbywania praktyk zajmuje się wyznaczony przedstawiciel uczelni na podstawie złożonych przez studenta dokumentów zgodnie z instrukcją praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności: Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością posiada uprawnienia do podjęcia pracy: na stanowisku pedagoga szkolnego w placówkach oświatowych, specjalisty (ds. wychowawczych) w poradniach psychologiczno–pedagogicznych oraz nauczyciela – specjalisty w zakresie przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości, w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także kompetencje do prowadzenia rachunkowości w małych firmach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0