Andragogika

Andragogy

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-ANDRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna
Wymagania wstępneopanowanie wiadomości z wyżej wymienionego przedmiotu
Opis ćwiczeńOkres dorosłości w perspektywie andragogicznej. Specyfika rozwoju i edukacji dorosłych (fazy rozwoju dorosłych). Kształcenie człowieka w okresie dorosłości i późnej dorosłości. Planowanie pracy edukacyjnej z człowiekiem dorosłym. Pracownicy oświaty dorosłych.
Opis wykładówPowstanie i rozwój refleksji andragogicznej. Podstawowe pojęcia andragogiki. Andragogika jako nauka (definicja andragogiki, przedmiot badań, zadania, działy andragogiki, związki z innymi naukami). Okres dorosłości w perspektywie andragogiki. Człowiek dorosły jako uczeń (pojęcie kształcenia dorosłych, funkcje i zadania edukacji dorosłych, metody pracy). Style uczenia się dorosłych. Jak się uczyć? Edukacja osób starszych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie wiedzy o andragogice jako nauce; zapoznanie z pojęciami andragogiki; uwrażliwienie na problemy występujące w fazie dorosłości; wskazanie na potrzeby edukacyjne i możliwości edukacji osób we wczesnej, średniej i późnej dorosłości; zapoznanie ze specyfiką kształcenia osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości; ukazanie instytucji edukacji dorosłych
Literatura podstawowa1) Aleksander T., , Andragogika. Podręcznik akademicki, ITE, Radom-Kraków, 2009, s. 311-347 2) Jankowski Dz., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., , Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2007, s. 9-56; 3) Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H, Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń, 2009, s. 10-75, 91- 4) Wujek T., , Wprowadzenie do andragogiki, ITE, Radom, 1996, s. 357-389, 3 5) Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, PWN, 2009 6) E. Dubas, J.Stelmaszczyk, Biografie edukacyjne- wybrane konteksty, Uniwersytet Łódzki, 2014 7) Woźnicka E. (red.), , Oświata dorosłych : inspiracje i wyzwania, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2015 8) Kitowska D., Jak uczyć uczenia się?, Piła, 2019
Literatura uzupełniająca1) Czerniawska O., Wokół badań biograficznych w andragogice , AH-E Łódź , 2015 2) Czerniawska O. , Oświata dorosłych: inspiracje i wyzwania , AH-E Łódź , 2015 3) Przybylska E. , Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny : istota, badania, teorie, obrazowanie, działania , UMK Toruń , 2014 4) Boczukowa B. , Jak kształcić dorosłych - refleksje andragoga , Adam Marszałek , 2010 5) Owczarz M. (red.) , Poradnik edukatora , CODN Warszawa , 2005 6) Aleksander T., Barwińska D. (red.) , Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych , UJ Kraków , 2007 7) Jankowski D., Edukacja i autoedukacja , Adam Marszałek, 2012 8) Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Difin, 2014 9) Plewka Cz., Taraszkiewicz M., Uczymy się uczyć, ORTWP Szczecin, 2010 10) Przybylska E. , Dydaktyka i metodyka edukacji dorosłych. Materiały dydaktyczne do zajęć z teorii i praktyki, Warszawa, 2004
Uwagi