Diagnozowanie potrzeb kulturowych

Diagnosis of cultural needs

2019L

Kod przedmiotu1916N2-DPK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemetodologia badań społecznych
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość metody sondażu diagnostycznego
Opis ćwiczeńOrganizacja i planowanie etapów działań diagnostycznych. Dobór strategii i metod badawczych służących diagnozie potrzeb kulturowych, problem trafności i rzetelności. Konstruowanie kwestionariusza ankiety, ustalanie wskaźników i zmiennych. Planowanie etnograficznych badań terenowych. Wykonanie map potencjału kulturowego wybranego obszaru lub opracowanie projektu badawczego diagnozującego potrzeby kulturowe wybranej społeczności lokalnej
Opis wykładówKultura, potrzeby kulturowe, uczestnictwo w kulturze - ujęcie definicyjne. Potrzeby i preferencje kulturowe a uczestnictwo w kulturze. Kultura popularna jako element kształtowania stylu życia i tożsamości kulturowej współczesnych pokoleń. Obszary i dynamika współczesnego życia kulturalnego. Rozpoznawanie potrzeb kulturowych grup i organizacji - orientacje i problemy etyczne w socjopedagogicznych badaniach diagnostycznych. Animacja społeczno-kulturalna wobec potrzeb kulturowych społeczności lokalnych - budowanie partnerstwa
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę o teoriach dotyczących potrzeb kulturowych i uczestnictwa w kulturze różnych grup i organizacji społecznych oraz ich uwarunkowań socjokulturowych, a także kształcenie umiejętności doboru metod i technik diagnozowania potrzeb kulturowych, opisywania ich przyczyn i uwarunkowań oraz przewidywania i projektowania działań aktywizujących
Literatura podstawowa1) Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), "Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe", pwn, 2010 2) Heath J., Potter A., "Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć", pwn, 2010 3) Matyjewicz M., "Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania", własne, 2010 4) Olbrycht K., Konieczna E., Skutnik J., , "Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej", a. marszałek, 2008 5) Strinati D., "Wprowadzenie do kultury popularnej", zysk i ska., 1998
Literatura uzupełniająca1) Storey J., wyd. UJ, "Studia kulturowe i badania kultury popularnej", 2003r., tom
Uwagi