Diagnostyka psychopedagogiczna

Psycho-pedagogical diagnostics

2019L

Kod przedmiotu1916N2-DPSYCH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika
Wymagania wstępneZnajomość metodologii badań społecznych i pedagogicznych na poziomie studiów I-szego stopnia
Opis ćwiczeńDiagnoza interdyscyplinarna w aspekcie społecznym, medycznym, psychologicznym i pedagogicznym. Diagnostyka psychopedagogiczna w pracy z uczniem / wychowankiem – istota diagnozy, etapy procesu diagnozowania (ze szczególnym uwzględnieniem czynności psychologicznych). Zakres i ramy diagnozy podmiotów kształcenia/wychowania. Diagnoza psychopedagogiczna jako diagnoza eklektyczna. Metodologia diagnozowania (metody, techniki oraz narzędzia badawcze w diagnozowaniu psychopedagogicznym). Konstrukcja autorskich narzędzi diagnostycznych. Zastosowanie standaryzowanych narzędzi badawczych w diagnostyce psychopedagogicznej. Opracowanie i interpretacja wyników badań diagnostycznych - w celu przygotowania skutecznej pomocy, interwencji, wsparcia społecznego oraz terapii.
Opis wykładówDiagnoza psychopedagogiczna, jako diagnoza eklektyczna - istota, zakres, charakterystyka. Prekursorzy diagnostyki psychopedagogicznej na świecie i w Polsce. Aspekty prawne i etyczne diagnostyki psychopedagogicznej. Obszary problemowe i modele diagnozowania psychopedagogicznego. Trudności dydaktyczno-wychowawcze tkwiące w samych osobach badanych. Podstawowe błędy diagnostyczne. Rodzaje i typy diagnoz. Badania diagnostyczne w psychopedagogice. Normy, zmienne i wskaźniki w diagnostyce osobowości podmiotów wychowania i kształcenia. Metody, techniki oraz narzędzia diagnostyczne - dobór, konstruowanie, zastosowanie, interpretacja wyników badań. Narzędzia standaryzowane w psychopedagogice. Postępowanie psychopedagogiczne w diagnostyce indywidualnego przypadku. Patomechanizmy wybranych zaburzeń rozwoju.
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy dotyczy terminologii diagnostycznej stosowanej w psychopedagogice. Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczy struktury, cech i metod diagnostyki psychopedagogicznej oraz prawidłowości procedury diagnostycznej. Wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę oraz umiejętności diagnozowania uczniów/wychowanków, ich możliwości, potrzeb i oczekiwań. Wykształcenie umiejętności konstruowania autorskiego warsztatu badawczego psychopedagoga
Literatura podstawowa1) M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Żak, 2011 2) E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Żak, 2006 3) E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Impuls, 2013 4) M. Guziuk-Tkacz, Diagnozowanie w naukach społecznych a diagnoza pedagogiczna, Akapit, 2010, s. 180-190
Literatura uzupełniająca1) B. Skałbania, wyd. Impuls, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne , 2013r., tom 2) M. Guziuk-Tkacz, wyd. UWM, Diagnozowanie w pracy socjalnej , 2010r., tom , 73-84s. 3) M. Guziuk-Tkacz, A. J., Siegień-Matyjewicz, wyd. Żak, Leksykon terminów metodologicznych, 2012r., tom 4) M. Guziuk-Tkacz, A. J. Siegień-Matyjewicz, wyd. Żak, Leksykon diagnostyki (psychopedagogika, pedagogika transkulturowa), 2016r., tom , 422s.
Uwagibrak