Edukacja międzykulturowa

Intercultural Education

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-EMIEDZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającediagnostyka pedagogiczna, współczesne problemy psychologii
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń1. Kierunki edukacji wielokulturowej i międzykulturowej 2. Pogranicza międzykulturowe. 3. Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 4. Podstawy prawne edukacji międzykulturowej.
Opis wykładów1.Edukacja w społeczeństwie pluralistycznym 2.Edukcja regionalna. 3. Kultywowanie języka. 4. Trudności edukacji wielokulturowej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu różnic kulturowych w procesie edukacyjnym w celu pogłębienie kompetencji dialogu międzykulturowego w społeczeństwie pluralistycznym. Omówienie kierunków edukacji wielokulturowej i międzykulturowej jak również scharakteryzowanie ogranicza międzykulturowego. Przybliżenie kwestii związanych z edukacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jak również podstaw prawnych edukacji międzykulturowej.
Literatura podstawowa1) Klimowicz A. (red.), 2004r., "Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela", 2) Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.), 2000r., "Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie", 3) Nikitorowicz J., 2009r., "Edukacja regionalna i międzykulturowa", 4) Nikitorowicz J., 2001r., "Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa", 5) Nikitorowicz J. (red.), 1995r., "Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów".
Literatura uzupełniająca1) D. Markowska, wyd. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4/90, Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, tom 2) R. Szwed, wyd. KUL, Lublin, Tożsamość a obcość kulturowa, 2003r., tom 3) A. Sadowski, M. Czerniawska, wyd. Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok, Tożsamość Polaków na pograniczach, 1999r., tom 4) M. Sobecki, wyd. Wydawnictwo Studenckie TRANS HUMANA, Białystok , Kultura symboliczna a tożsamość, 2007r., tom
Uwagibrak