Międzynarodowa polityka społeczna

International Social Policy

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-MPS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładów1. Polityka społeczna – ujęcie definicyjne; 2 .Cele polityki społecznej; 3.Obszar i zasady działania; 4. Kwestia społeczna jako podmiot zainteresowań PS; 5. Zasady i modele polityki społecznej 6. Krajowe i międzynarodowe podmioty PS; 7. Państwowe i pozapaństwowe podmioty PS; 8. Ps Unii Europejskiej; 9. Polityka Rady Europy; 10. Podmioty ustawodawcze i wykonawcze UE; 11. Europejska Karta Socjalna - analiza praw obywatelskich;`12. Polityka społeczna w ujęciu makro – MOP i ONZ.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu międzynarodowej polityki społecznej; w szczególności: celami, zasadami, modelami i obszarami działań jak również wybranymi kwestiami społecznymi w wymiarze międzynarodowym. Wskazanie uwarunkowań funkcjonowania polityki społecznej w znaczeniu międzynarodowym.
Literatura podstawowa1) Szarfenberg R., Polityka społeczna Unii Europejskiej , wyd. UW, 2014 2) Głąbicka K., Polityka społeczna UE, WSP-TWP Warszawa, 1998 3) Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP-TWP Warszawa, 2002 4) Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca1) R. Gabryszak, D. Magierka, Europejska polityka społeczna, Difin, Warszawa, 2011 2) M. Grewiński, J. Krzyszkowski (red.), Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej - pomoc społeczna i aktywna integracji , Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, warszawW, 2012 3) I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa, 2016
Uwagibrak