Prawne aspekty polityki RP wobec imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych

Legal aspects of Polish policy towards immigrants and people from national and ethnic minorities

2020L

Kod przedmiotu1916N2-PAP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystem pomocy realizowany na rzecz imigrantów, uchodźców i przedstawicieli mniejszości narodowych, Diagnostyka pedagogiczna
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń- Podstawowe prawa i wolności polityczne cudzoziemców i mniejszości narodowych w RP - Formy ochrony cudzoziemców w Polsce - Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce - Indywidualne programy integracji - Zasady wjazdu i pobytu i opuszczania przez cudzoziemców terytorium RP - Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski - zatrudnienie i aktywizacja zawodowa - Postępowanie karne wobec cudzoziemców na terenie RP - Pomoc społeczna na rzecz imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych
Opis wykładów- Mniejszości narodowe i etniczne oraz cudzoziemcy w Polsce - zróżnicowane kategorie pojęciowe – wprowadzenie - Podstawowe źródła prawa dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w Polsce - Polityka społeczna państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców - Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców i mniejszości narodowych w Polsce
Cel kształceniaCelem zajęć jest przekazanie studentom wiadomości w zakresie regulacji administracyjnoprawnych dotyczących praw i obowiązków imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych znajdujących się na terytorium RP, porównanie ich statusu ze statusem obywateli polskich jak również praw wynikających z konwencji międzynarodowych w kontekście systemu ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich.
Literatura podstawowaAkty prawne: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483); - Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650) - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 11)
Literatura uzupełniająca1) BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa, Polska jako kraj migracji, 2016r., tom 2) M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, M. Maciąg, T. Sieniow (red.), wyd. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin , Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator, 2010r., tom 3) Kumela-Romańska M. , wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce, 2017r., tom 4) Fenton S., wyd. Wyd. Sic!, Warszawa , Etniczność, 2007r., tom 5) Rożnowski B., Sieniow T., wyd. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin , cudzoziemców w Polsce i Europie; Perspektywa lokalna, 2013r., tom 6) Grzymała-Kazłowska A., Stefańska R, wyd. Studia BAS nr 40, Cudzoziemcy korzystający z ochrony w Polsce, 2014r., tom 7) A. Kosowicz, A. Maciejko (red.), wyd. UNHCR, Polskie Forum Migracyjne. Warszawa, Integracja cudzoziemców w Polsce w liczbach, 2007r., tom
Uwagibrak