Podstawy diagnozy i terapii uzależnień

Basis for the diagnosis and therapy of addiction

2020L

Kod przedmiotu1916N2-PDITU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika, metodologia badań pedagogicznych, diagnostyka pedagogiczna
Wymagania wstępneznajomość podstawowych metod i technik diagnostycznych, umiejętność konstruowania narzędzi diagnostycznych dostosowanych do przedmiotu diagnozy
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia diagnozy i terapii uzależnień: używanie, nadużywanie, uzależnienie, czynność ludzka, wykonywanie czynności, uzależnienie od czynności, środek psychoaktywny, uzależnienie chemiczne i niechemiczne, diagnoza, profilaktyka, terapia. Klasyfikacja środków psychoaktywnych i rozpoznawanie użytkowników poszczególnych substancji (zajęcia warsztatowe). Uzależnienia niechemiczne – charakterystyka procesu i typologia: fonoholizm, siecioholizm, patologiczny hazadr, natrętna miłość, pracoholizm. Poznanie narzędzi diagnostycznych do diagnozowania uzależnień niechemicznych (zajęcia warsztatowe). Uzależnienia chemiczne – mechanizm i fazy. Poznanie narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie uzależnienia od środków psychoaktywnych. Nowatorskie metody leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych i od czynności (natręctw): podejście behawioralne, humanistyczne i społeczne. Poznanie systemu lecznictwa odwykowego w Polsce i województwie warmińsko-mazurskim oraz zadań poszczególnych poradni i placówek odwykowych. Dopalacze i używanie alkoholu w campusach studenckich – diagnoza, prognoza, rozwiązania profilaktyczne (analiza wyników badań, dyskusja).
Opis wykładówPojęcie uzależnienia, fazy i mechanizmy. Teorie wyjaśniające problem uzależnienia. Uzależnienia chemiczne i niechemiczne. Nowe uzależnienia jako obsesje-natręctwa. „Ogólna charakterystyka substancji psychoaktywnych. Wskaźniki diagnostyczne różnorodnych typów uzależnień (DSM-IV i ICD-10). Portret Wieloczynnikowe mechanizmy uzależnienia i nadużywania. Uzależniony umysł”, psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Fizjologiczne podstawy zjawiska tolerancji, zespół odstawienia, zdrowotne i psychiczne skutki uzależnienia.. Rodzina z problemem uzależnienia (problem współuzależnienia). Przegląd środków psychoaktywnych – charakterystyka, działanie, skutki nadużywania/uzależnienia. Przegląd koncepcji i poglądów z obszaru terapii uzależnień – metody i formy, grupy samopomocowe. Proces leczenia i oddziaływań terapeutycznych wobec osób uzależnionych. Relacja terapeutyczna i motywacja do zmiany (zaufanie, wiarygodność, dwupodmiotowość, partnerstwo, granice terapii). Nawroty. DDA.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat profilaktyki, diagnozy (metody, techniki i narzędzia diagnostyczne) i terapii uzależnień oraz aplikowanie wiedzy teoretycznej do praktyki pedagogicznej
Literatura podstawowa1) W. R. Miller, A. A. Forcehimes, A. Zweben, Terapia uzależnień, UJ, 2014 2) D. Zaworska-Nikoniuk, Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień, Epistheme, 2005 3) D. Zaworska-Nikoniuk, Metodyka pracy socjalnej z osobą uzależnioną , UWM, 2013 4) H. Baran-Furga, K. Steinbarth-Chmielewska , Uzależnienie - obraz kliniczny i leczenie, PZWL, 1999
Literatura uzupełniająca1) A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, 2011r., tom 2) S. Kozak, Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki, leczenie uzależnień dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, 2013r., tom 3) C. Guerreschi , Nowe uzależnienia, 2010r., tom 4) J. Mellibruda, wyd. "Przegląd Psychologiczny" , Psychologiczne mechanizmy uzależnienia i koncepcje psychoterapii. "Przegląd Psychologiczny" t. 41, nr 3-4, 1998r., tom
UwagiBRAK