Podstawy diagnostyki psychologicznej

Basics of psychological diagnostics

2020L

Kod przedmiotu1916N2-PDP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia ogólna; opcjonalnie (2 z podanych przedmiotów): psychologia rozwoju i osobowości, psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna, psychologia społeczna
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń studenci przeprowadzą diagnozy cząstkowe z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dostępnych dla przedstawicieli nauk społecznych nie będących psychologami tj. KSI, rysunek rodziny, wywiad, rozmowa, socjometria. Dokonają cząstkowych opisów i interpretacji zgromadzonego materiału, oraz przygotują przykładowy raport z badania.
Opis wykładówW trakcie wykładów przestawione zostaną teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej jako kompetencji profesjonalnej w 3 podstawowych obszarach: (1) wiedzy i podstaw teoretycznych diagnozy psychologicznej, w tym: (1.1) znaczenie podejść nomotetycznych i idiograficznych, ilościowych i jakościowych, diagnozy nozologicznej vs interakcyjnej oraz rozwojowego podejścia do procesu diagnozy, (1.2) diagnozie opartej na dowodach empirycznych (EBA), (1.3) narzędzia diagnostyczne i strategie diagnozowania (1.4) diagnozowanie jako interakcja społeczna (społeczne skrypty badania psychologicznego, konstruowanie znaczeń); (2) Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne w diagnozowaniu, w tym: (2.1) kompetencje komunikacyjne, (2.2) umiejętności techniczne tj. konceptualizacja przypadku, pisanie raportu i udzielanie informacji zwrotnej; (3) postawa etyczna w procesie diagnozy (zgoda pacjenta, poufność i prywatność, granice w relacji diagnostycznej)
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych diagnozy psychologicznej i technik diagnostycznych w psychologii. Rozwój umiejętności diagnozy potencjału osobowego oraz monitorowanie go w procesie rozwoju.
Literatura podstawowa1) Strelau J. i Doliński D. (red),, Psychologia, t. 2, GWP, 2008, s. 24-94 2) Paluchowski W.J.,, Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia- standardy, PWN, 2007 3) Guziuk-Tkacz M.,, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, ŻAK, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwaginie dotyczy