Poradnictwo i terapia rodzin

Counseling and family therapy

2020L

Kod przedmiotu1916N2-PITR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTerapia pedagogiczna, Diagnostyka pedagogiczna
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPoradnictwo i terapia – pojęcia, aspekty, kierunki i formy. Prawne i organizacyjne ramy w poradnictwie i terapii na rzecz rodziny. Umiejętności i kompetencje służące pomaganiu rodzinie. Stadia procesu pomagania. Nurty terapii rodzinnej. Warsztat umiejętności interpersonalnych. Formy pomocy rodzinie – poradnictwo i terapia rodzin. Zapobieganie konfliktom i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Poradnictwo małżeńskie. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Poradnictwo socjalne. Poradnictwo - doradztwo zawodowe. Poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej. Zakończenie i ewaluacja zajęć dydaktycznych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzekazanie studentom teoretycznych podstaw i praktycznych metod pomocy rodzinie w sytuacjach problemowych - systemu poradnictwa i terapii. Przedstawienie podstawowych reguł pracy z klientem w procesie pomagania oraz zwrócenie uwagi na rolę i zadania pomagającego (doradcy, terapeuty). Ukazanie funkcjonowania różnorakich placówek o charakterze pomocowym.
Literatura podstawowa1) Leviton S. C., Interwencja kryzysowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 2) Kubitsky J., Vademecum terapeuty rodzinnego , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 3) Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit , 2010 4) Milner J., O’Byrne P., Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, wyd. Zysk i S-ka , 2000 5) Skałbania B, Poradnictwo pedagogiczne, wyd. IMPULS, 2010
Literatura uzupełniająca1) Weissbrot-Koziarska A., wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole , Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, 2002r., tom 2) Satir V., wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk , Terapia rodziny, 2000r., tom 3) Korgulowa A., wyd. PWN. Warszawa, O teorii i praktyce poradnictwa, 2009r., tom 4) I. Kurlak, ks. A. Gretkowski (red.), wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz, Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: teoria, historia, praktyka, 2008r., tom
Uwagibrak