Pedagogika resocjalizacyjna

Resocialization pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-PRES
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kieszkowska A. (red.), 1) Kieszkowska A. (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, t. , , 2011, s. 3) Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, t. , , 2014, s. 4) Konopczyński M., Nowak M. B. (red.), Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, t. , , 2008, s. 5) Pospiszyl K. , Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, t. , , 1998, s. 6) Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, t. , , 1995, s. 7) Urban B., Stanik J., Resocjalizacja, t. I, II, , 2007, s. , impuls, 2011 2) Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, pwn, 2007 3) Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, impuls, 2014 4) Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, aps, 2008 5) Urban B., Stanik, Resocjalizacja, t. 1,2, pwn, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi