Praktyka śródroczna

Middle–year practice

2019L

Kod przedmiotu1916N2-PSED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńObserwacja struktury organizacyjnej placówek edukacyjnych, pedagogicznych, opiekuńczych i animacyjnych (adekwatnie do studiowanego zakresu), spotkania z osobami prowadzącymi placówki, zapoznanie z podstawowymi dokumentami placówki, obserwacja zajęć, redagowanie sprawozdań obserwowanych zajęć. Prowadzenie elementów zajęć w placówce, zależnie od studiowanego zakresu.
Opis wykładów-
Cel kształceniaUkształtowanie kompetencji w zakresie warsztatu pracy w placówce zgodnie z wybranym zakresem polegającym na obserwacji, prowadzeniu i dokumentowaniu prowadzonych zajęć, projektów edukacyjnych lub zarzadzaniu projektami.
Literatura podstawowa1) Korporowicz L.(red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa Warszawa, 1997, s. 121-143 2) Radziewicz- Winnicki A. (red.), Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce, Śląsk Katowice, 1995, s. 379-392 3) Pacewicz A.(red.), Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe, IBE Warszawa, 1991 4) Majewska-Gałęziak A.(red.), Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych, Śląsk Katowice, 1998, s. 65-83,129- 5) Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego,, Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Warszawa, 2011 6) ROPS, Mapa pomocy osobom starszym. Poradnik dla seniorów, ich rodzin, opiekunów i kadry pracującej z osobami starszymi,, Kraków, 2011 7) Smykowska D., Instytucje wsparcia społecznego: skrypt dla studentów, WSinf Łódź , 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi