Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1

Master degree seminars; thesis 1

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-SMPD1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty z zakresu pedagogiki i psychologii
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńProjektowanie badań naukowych w pedagogice. Podstawy filozoficzne oraz kryteria wyboru modeli badawczych. Badania ilościowe, jakościowych oraz mieszane. Adekwatność przyjętego modelu do przedmiotu i celów badań. Strategie badań jakościowych oraz ilościowych. Etyczne problemy badań społecznych. Formułowanie celu i przedmiotu badań. Kryteria poprawności problemów oraz hipotez badawczych. Procedury doboru strategii oraz metod badań. Uzasadnianie dokonanych wyborów metodologicznych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaOpanowanie umiejętności opracowania projektów badawczych spełniających rygory metodologii badań społecznych.
Literatura podstawowa1) -, Literatura wskazana przez prowadzącego przedmiot (promotora pracy), -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi