Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2

Master degree seminars; thesis 2

2019L

Kod przedmiotu1916N2-SMPD2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty z zakresu pedagogiki i psychologii
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPodstawy warsztatu pisarstwa naukowego. Zasady analizy i interpretacji koncepcji teoretycznych stanowiących zaplecze projektu badawczego. Aparat naukowy. Poszukiwanie źródeł z wykorzystywaniem ITC. Korzystanie z baz danych. Gromadzenie źródeł z wykorzystaniem managera bibliografii.
Opis wykładów-
Cel kształceniaRozwijanie umiejętności składających się na warsztat naukowy – w tym szczególnie analizy i interpretacji źródeł, wykorzystywania literatury przedmiotu w konstrukcji części teoretycznej pracy oraz jej redakcji.
Literatura podstawowa1) -, Literatura wskazana przez prowadzącego przedmiot (promotora pracy), -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi