Terapia pedagogiczna

2019L

Kod przedmiotu1916N2-TEP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika, diagnostyka pedagogiczna, diagnostyka psychopedagogiczna
Wymagania wstępneZnajomość metodologii badań pedagogicznych oraz podstawowych metod, technik i narzędzi diagnostycznych (stosowanych w diagnostyce pedagogicznej)
Opis ćwiczeńMetody i techniki w terapii pedagogicznej. Dwutorowość terapii pedagogicznej. Terapia dziecka z problemem dysleksji, dysgrafii, dysortografii dyskalkulii oraz grafomotoryki. Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym, z uczniem/wychowankiem z ADHD i ADD. Interwencja wychowawcza, zmierzająca do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w sferze poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej. Sposoby stymulowania rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieci z trudnościami rozwojowymi. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i korekcyjno-wyrównawcze. Terapia zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń kontaktów interpersonalnych, nerwic i lęków szkolnych. Opracowanie i interpretacja wyników badań diagnostycznych - w celu przygotowania autorskiego programu skutecznej terapii pedagogicznej
Opis wykładówPojęcie terapii pedagogicznej, jej cele, podmiot, przedmiot i zasady. Podstawowe sposoby eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przejawy trudności dydaktyczno/wychowawczych. Terapia pedagogiczna jako interwencja wychowawcza. Nauczyciel terapeuta (osobowość, profesjonalizm, warsztat pracy). Kompensacja w terapii pedagogicznej. Usprawnianie funkcji zaburzonych - korekcja. Terapia dzieci z SPE. Terapia zaburzeń w sferze emocjonalnej. Terapia zaburzeń zachowania. Praca terapeutyczna z uczniem dyslektycznym. Wspomaganie uczniów / wychowanków autystycznych oraz z ADHD i ADD.
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy dot. terminologii, metod oraz technik stosowanych w terapii pedagogicznej, z położeniem nacisku na korektę, kompensację oraz terapię zaburzeń emocjonalnych. Dostarczenie wiedzy na temat systemu wspomagania i korygowania rozwoju uczniów/ wychowanków z problemami psychopedagogicznymi. Wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę oraz umiejętności oddziaływania za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy problemowych zachowań oraz problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów/wychowanków.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) M. Guziuk-Tkacz, A. J. Siegień-Matyjewicz, wyd. Żak, Leksykon diagnostyki (psychopedagogika, pedagogika transkulturowa), 2016r., tom , 422s. 2) E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, wyd. wyd. Edukacja Polska, Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, 2001r., tom 3) B. Kaja, wyd. Akad. Bydgoska, Zarys terapii dziecka, 2001r., tom
UwagiBRAK