Technologie informacyjne w pedagogice

IT in pedagogy

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-TINFP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńNabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej i programów użytkowych celem samodzielnego realizowania różnych prac i zadań wynikających z toku studiów oraz przyszłej pracy zawodowej. Podstawowa obsługa programu SPSS. Tworzenie książki kodowej. Tworzenie bazy danych w programie SPSS w oparciu o książkę kodową. Kodowanie pytań jednokrotnej odpowiedzi. Kodowanie pytań wielokrotnej odpowiedzi. Kodowanie pytań złożonych. Tworzenie bazy danych. Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie analizy danych ilościowych i jakościowych. Generowanie tabel częstości i tabel krzyżowych. Rekodowanie danych. Zastosowanie podstawowych statystyk w analizie danych
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami występującymi w trakcie pracy z komputerem, zrozumienie zasad działania i sposobów wykorzystywania komputera oraz oprogramowania użytkowego, a także przygotowanie studentów do świadomego wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w celu poszukiwania, wykorzystywania i przetwarzania informacji z różnych źródeł oraz w celu rozwiązywania problemów z różnych dziedzin w odniesieniu do pedagogiki. Obsługa i wykorzystanie programu SPSS w prowadzeniu badań pedagogicznych
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, , ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) J. Górniak, J. Wachnicki, Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, SPSS, 2010 3) D. Nachmias, Ch. Frankfort-Nachmias, , Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2000 4) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi