Warsztat metodyczny pedagoga diagnosty

Methodical equipment for pedagogical diagnosis

2020L

Kod przedmiotu1916N2-WMPD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającediagnostyka pedagogiczna, diagnostyka psychopedagogiczna
Wymagania wstępneznajomość metod i technik diagnozowania oraz konstrukcji podstawowych narzędzi diagnostycznych stosowanych w pracy pedagoga - diagnosty
Opis ćwiczeńProcedura diagnostyczna. Zastosowanie standaryzowanych narzędzi diagnostycznych (badawczych) do diagnozy wybranych problemów pedagogicznych, psychopedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych (Arkusz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, arkusze obserwacyjne, Skala Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, TSI. H. Borke, arkusze ewaluacyjne, kwestionariusze badania postaw, kwestionariusze do badania poziomu samooceny, testy wiadomości i umiejętności na różnych poziomach kształcenia, SGS – Skala Gotowości Szkolnej, Techniki projekcyjne, SRD – Skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz i in.; Konstruowanie autorskich narzędzi diagnostycznych – testy, kwestionariusze ankiet, narzędzia obserwacji. Opracowanie i interpretacja wyników badań diagnostycznych, wytyczne do skutecznej interwencji i terapii.
Opis wykładówprzedmiot obejmuje tylko ćwiczenia
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy dot. zastosowania narzędzi diagnostycznych w różnorodnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych. Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dot. konstrukcji autorskich narzędzi badawczych i ich zastosowania. Wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę z zakresu interpretacji wyników badań diagnostycznych. Wykształcenie umiejętności konstruowania profesjonalnego warsztatu badawczego pedagoga i psychopedagoga
Literatura podstawowa1) E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Żak, 2006 2) M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Żak, 2011 3) M. Guziuk, Metody badań pedagogicznych (w:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Żak, 2004, s. 217-226 4) E. Górniewicz, Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Adam Marszałek, 2003 5) E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Impuls, 2013
Literatura uzupełniająca1) M. Guziuk, wyd. UWM, Konstruowanie narzędzi badawczych, 2000r., tom , 147-171s. 2) M. Guziuk-Tkacz, A. J. Siegień-Matyjewicz, wyd. Żak, Leksykon diagnostyki (psychopedagogika, pedagogika transkulturowa) , 2016r., tom , 422s. 3) J. Tomczak, wyd. Impuls, Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, 2005r., tom
UwagiBRAK