Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy: - w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza - pedagog-diagnosta); - w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna); - w charakterze koordynatora zespołu diagnostyczno-terapeutycznego w szkole lub w innych placówkach dydaktyczno-wychowawczych; - w charakterze pedagoga diagnosty (profesjonalna diagnoza uczniów/ wychowanków); - w charakterze pedagoga terapeuty (profesjonalna interwencja pedagogiczna, terapia pedagogiczna i psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i korekcyjno-wyrównawcze); - w ośrodkach interwencji kryzysowej (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna); - w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, prowadzących działalność na rzecz imigrantów lub/i uchodźców; - w centrach udzielających pomocy uchodźcom, imigrantom oraz osobom odmiennym kulturowo; - w ośrodkach dla cudzoziemców nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka pedagogiczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Diagnostyka psychopedagogiczna
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Diagnozowanie potrzeb kulturowych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Edukacja regionalna
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy socjoterapii
2
ZAL-O
Wykład
30
Religioznawstwo
1
ZAL-O
Wykład
15
Terapia pedagogiczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Trening kreatywności
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Animowanie aktywności grupy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka edukacji międzykulturowej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Edukacja międzykulturowa
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Komunikacja międzykulturowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody i techniki terapeutyczne w pracy z grupą
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Międzynarodowa polityka społeczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztat etnograficzny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Animacja kultury
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Interwencja kryzysowa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Kultura bycia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika kultury
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy diagnostyki psychologicznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy diagnozy i terapii uzależnień
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Poradnictwo i terapia rodzin
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawne aspekty polityki RP wobec imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Terapie naturalne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Warsztat metodyczny pedagoga diagnosty
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0