Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.

  Studia drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” o specjalności „Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową” trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
  Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada zaawansowane - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, technik i narzędzi diagnostycznych, metod terapeutycznych w zakresie pedagogiki i psychopedagogiki. Dysponuje również podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia psychospołecznego kontekstu edukacji międzykulturowej na różnych szczeblach kształcenia oraz potrzeby profesjonalnej diagnostyki i terapii pedagogicznej i psychopedagogicznej.
  Ma opanowaną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji interkulturowej, kompetencji kulturowych, znajomości wzorców kulturowych oraz w zakresie posługiwania się profesjonalnym warsztatem diagnostycznym (profesjonalny warsztat diagnostyczny pedagoga i psychopedagoga). Dysponuje umiejętnościami wzbogacania, doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu diagnostycznego i metodycznego w obszarze pedagogiki, psychopedagogiki i edukacji międzykulturowej.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student
  a) zna terminologię używaną w pedagogice ogólnej, edukacji międzykulturowej oraz psychopedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;
  b) ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu psychopedagogiki, pedagogiki i edukacji międzykulturowej w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;
  c) ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju psychopedagogiki, pedagogiki i edukacji międzykulturowej; rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;
  d) ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki i psychopedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych);
  e) zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań i projektowania w pedagogice i psychopedagogice;
  f) ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki i psychopedagogiki obejmującą: terminologię, teorię i metodykę (w aspekcie diagnozy i terapii);
  g) ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
  h) ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych;
  i) ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących;
  j) ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów;
  k) ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu wsparcia i pomocy, na bazie profesjonalnej diagnozy psychopedagogicznej; zna wybrane systemy wsparcia i pomocy społecznej innych krajów;
  l) ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach;
  m) ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów diagnozy, interwencji, terapii wspierania i pomagania;
  n) ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, istotnych z punktu widzenia procesów diagnozy i terapii, z uwzględnieniem specyfiki wzorca kulturowego;
  o) ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów diagnozowania, interwencji, terapii i wspierania;
  p) ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji z obszaru pomocy społecznej, a także instytucji wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, interwencyjnych i terapeutycznych;
  q) ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat filozoficznych, psychologicznych i społecznych podstaw pracy socjalno-wychowawczej;
  r) rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, normy i patologii społecznych;
  s) ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących procesu pomocy, wsparcia, interwencji oraz terapii pedagogicznej i psychopedagogicznej (z uwzględnieniem kontekstu kulturowego);
  t) ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o diagnozowaniu problemów pedagogicznych i psychopedagogicznych w różnorodnych środowiskach (szkolnych i pozaszkolnych);
  u) ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności instytucji opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych oraz terapeutycznych;
  v) ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej pedagoga, psychopedagoga i diagnosty/terapeuty.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów społecznych i pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących w różnorodnych środowiskach wychowawczych;
  b) potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;
  c) wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu edukacji międzykulturowej oraz diagnostyki pedagogicznej i psychopedagogicznej oraz powiązanych z nimi dyscyplin, w celu analizy złożonych problemów społecznych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych występujących w różnorodnych środowiskach, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w obszarze edukacji międzykulturowej;
  d) potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, psychopedagogiki i edukacji międzykulturowej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
  e) potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych, z obszaru diagnostyki i terapii pedagogicznej i psychopedagogicznej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych - korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych;
  f) posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi;
  g) posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie pedagogiki i psychopedagogiki (z uwzględnieniem kontekstu kulturowego badań empirycznych);
  h) ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychopedagogicznych i społecznych oraz analizowania motywów i wzorów zachowań oraz funkcjonowania psychospołecznego podmiotów wychowania i kształcenia;
  i) sprawnie posługuje się wybranymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych;
  j) potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i psychopedagogicznych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w pracy z podmiotami kształcenia i wychowania oraz z osobami o różnych wzorcach kulturowych;
  k) potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej i psychopedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy do profesjonalnej diagnozy, interwencji i terapii pedagogicznej;
  l) twórczo animuje prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów dydaktyczno-wychowawczych oraz wspiera ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspiruje do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
  m) potrafi pracować w zespole;
  n) umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele i działania;
  o) potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma pogłębioną świadomość poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego;
  b) jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki, edukacji międzykulturowej i psychopedagogiki;
  c) angażuje się we współpracę w sieci wsparcia i sieci interwencyjnej;
  d) docenia znaczenie nauk pedagogicznych i społecznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy diagnostyczno-terapeutycznej w odniesieniu do przedstawicieli kultury własnej oraz innych kultur;
  e) utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej i psychopedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych i psychopedagogicznych na rzecz różnych podmiotów kształcenia i wychowania;
  f) jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
  g) dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;
  h) poszukuje optymalnych rozwiązań oraz możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych;
  i) odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec osób, na rzecz których stara się działać, postawę tę wyraża zarówno w środowisku specjalistów, jak i poprzez pośrednie modelowanie – w innych środowiskach;
  j) jest wrażliwy na problemy społeczne, edukacyjne i wychowawcze, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne (diagnostyczne, interwencyjne i terapeutyczne) na rzecz różnorodnych podmiotów wychowania i kształcenia z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.
  PRAKTYKA
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki śródrocznej (w wymiarze 60 godz.) oraz praktyki pedagogicznej ciągłej (w wymiarze 120 godz.). Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym. Miejsca odbywania praktyk: w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opieki i wsparcia imigrantów i uchodźców, w placówkach dydaktycznych prowadzących zajęcia z edukacji międzykulturowej (na wszystkich szczeblach kształcenia) oraz w domach dziennego pobytu dla dzieci/młodzieży z różnych środowisk kulturowych.
  Celem praktyki jest:
  a) zdobycie umiejętności diagnostycznych (diagnozowanie podstawowych problemów dydaktyczno-wychowawczych, diagnozowanie potrzeb kulturowych, diagnozowanie sytuacji socjalno-bytowej imigrantów/uchodźców oraz ich potrzeb psychospołecznych itp.);
  b) rozwinięcie zainteresowań, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnostyki psychopedagogicznej i edukacji międzykulturowej;
  c) nabywanie kompetencji pedagoga-diagnosty, pedagoga-terapeuty, pedagoga wdrażającego programy wsparcia uchodźców imigrantów i monitorującego tego typu programy;
  d) kształtowanie kompetencji międzykulturowych;
  e) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy magisterskiej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  f) ukierunkowanie orientacji zawodowej;
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem;
  j) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy: - w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza - pedagog-diagnosta); - w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna); - w charakterze koordynatora zespołu diagnostyczno-terapeutycznego w szkole lub w innych placówkach dydaktyczno-wychowawczych; - w charakterze pedagoga diagnosty (profesjonalna diagnoza uczniów/ wychowanków); - w charakterze pedagoga terapeuty (profesjonalna interwencja pedagogiczna, terapia pedagogiczna i psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i korekcyjno-wyrównawcze); - w ośrodkach interwencji kryzysowej (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna); - w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, prowadzących działalność na rzecz imigrantów lub/i uchodźców; - w centrach udzielających pomocy uchodźcom, imigrantom oraz osobom odmiennym kulturowo; - w ośrodkach dla cudzoziemców nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań społecznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Pedeutologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka pedagogiczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Diagnostyka psychopedagogiczna
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Diagnozowanie potrzeb kulturowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Edukacja regionalna
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy socjoterapii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Religioznawstwo
1
ZAL-O
Wykład
15
Terapia pedagogiczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Trening kreatywności
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animowanie aktywności grupy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka edukacji międzykulturowej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Edukacja międzykulturowa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Komunikacja międzykulturowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody i techniki terapeutyczne w pracy z grupą
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Międzynarodowa polityka społeczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztat etnograficzny
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animacja kultury
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Interwencja kryzysowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kultura bycia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika kultury
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy diagnostyki psychologicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy diagnozy i terapii uzależnień
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Poradnictwo i terapia rodzin
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawne aspekty polityki RP wobec imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Terapie naturalne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztat metodyczny pedagoga diagnosty
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0