Edukacja dorosłych z gerontologią - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci zyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga, posiadającego poszerzoną wiedzę z zakresu gerontologii. Absolwent posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak: • specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, • specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych i osób starszych, • edukator dorosłych, • doradca edukacyjny, • doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, • instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, • organizator działalności edukacyjnej dorosłych, • koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej), • specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych, • specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych i starszych, • andragog przysięgły w sądzie rodzinnym, • kurator służby sądowej. Przykładowymi miejscami pracy absolwentów mogą być: • Placówki edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.). • Instytucje związane z pracą (np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy itp.). • Placówki kultury oraz inne instytucje organizujące czas wolny. • Instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje (np. stacjonarne i dzienne domy opieki, kluby seniora, pensjonaty dla osób starszych, ośrodki rekreacyjne i sanatoryjne dla osób starszych itp.).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0