Edukacja dorosłych z gerontologią - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 180.
  Koncepcja kształcenia
  Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia akademickiego w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Proponowane studia to rodzaj nowatorskiego podejścia do edukacji osób dorosłych i starszych, wychodzące naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na wiedzę. Oprócz przygotowania psychopedagogicznego studenci nabywają wiedzę specjalistyczną umożliwiającą twórcze edukowanie, animowanie i wspieranie środowisk osób dorosłych i starszych. Szczególny nacisk kładzie się na ukazanie potencjału i zasobów tkwiących w osobach dorosłych i starszych a także możliwości ich wykorzystania w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
  Sylwetka i kompetencje absolwenta
  Nowatorskie podejście do edukacji i pracy z dorosłymi, niesie za sobą konieczność dostosowania treści i form kształcenia zastosowanych w trakcie toku studiów. Dlatego też studia wzbogacone zostały o takie formy jak : trening twórczości warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty artystyczne z elementami emisji głosu, czy warsztaty umiejętności interpersonalnych. Takie podejście do edukacji pozwoli ukształtować absolwentów twórczych, wrażliwych i otwartych na role i potrzeby osób starszych
  w społeczeństwie wiedzy. Istotnym celem studiów jest wykształcenie osoby, która potrafi zachęcać osoby dorosłe do aktywności życiowej poprzez udział w nowoczesnych metodach kształcenia a także w szeroko pojętej kulturze, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się całożyciowego. Absolwent/ka w toku studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w kilku płaszczyznach:
  • W zakresie zagadnień teoretycznych dotyczących edukacji osób dorosłych (między innymi na temat rozwiązań w zakresie polityki społecznej stosowanych w Polsce
  i Europie, systemu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia itp.).
  • W zakresie praktycznego zastosowania wiedzy do konkretnych działań (np. metodyka pracy z osobami dorosłymi i starszymi, diagnoza w pracy z osobami dorosłymi, organizowanie i animowanie środowiska lokalnego, działalność społeczna i wolontariat, marketing społeczny, projektowanie socjalne i pedagogiczne, doradztwo zawodowe z PR itp.).
  • W zakresie własnego rozwoju stymulującego do ukształtowania potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego.
  Absolwent/ka będzie potrafił/a dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych, twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem osób dorosłych i starszych.
  Absolwent/ka zobowiązany/a jest do ugruntowania nabytej wiedzy, kompetencji i umiejętności w trakcie praktyki śródrocznej oraz praktyk pedagogicznych i wolontariatu w instytucjach organizujących edukację dorosłych oraz wspierających ich rozwój w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin.
  Wśród kierunkowych efektów kształcenia dla specjalności edukacja dorosłych z gerontologią znajdują się:
  Wiedza:
  1. Zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych oraz pojęcia z zakresu gerontologii na poziomie rozszerzonym
  2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk, w tym z gerontologią
  3. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju nauk o wychowaniu (ze szczególnym uwzględnieniem andragogiki), jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  4. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)
  5. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogicznych (z rozbudowaniem wiedzy z zakresu andragogiki), gerontologii i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię, diagnozowanie, metodykę, projektowanie
  6. Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  7. Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i wspierających rozwój osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości (starości)
  8. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i wspierających rozwój osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  9. Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych
  10. Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach edukacji i wspierania rozwoju osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  11. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wspierania rozwoju osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii
  12. Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania, nauczania i uczenia się osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  13. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  14. Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji dorosłych i seniorów, zna wybrane systemy edukacyjne dla tych grup osób w innych krajach
  15. Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w zakresie form edukacji przez całe życie, potrzeb edukacyjnych oraz możliwości rozwojowych osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  16. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej
  Umiejętności
  1. Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych osób w różnych fazach dorosłości
  2. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych na rzecz osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  3. Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
  4. Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o wychowaniu (w szczególności andragogiki) oraz gerontologii, jak i innych dyscyplin naukowych
  5. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi
  6. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie andragogiki oraz gerontologii
  7. Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
  8. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych skierowanych do osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  9. Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań praktycznych w zakresie edukacji i wspierania rozwoju osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  10. Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej, edukacyjnej, wspierającej rozwój sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych
  11. Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników (osób dorosłych i starszych) procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  12. Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole
  Kompetencje społeczne
  1. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
  2. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki dorosłych i gerontologii; angażuje się we współpracę
  3. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu edukacji dorosłych oraz gerontologii, a także do budowania warsztatu pracy pedagoga, andragoga, geragoga
  4. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, edukacyjnych i wspierających rozwój osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  5. Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych, edukacyjnych i wspierających rozwój osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  6. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
  7. Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, edukacyjne i wspierające rozwój osób w fazie dorosłości i późnej dorosłości
  8. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci zyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga, posiadającego poszerzoną wiedzę z zakresu gerontologii. Absolwent posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak: • specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, • specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych i osób starszych, • edukator dorosłych, • doradca edukacyjny, • doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, • instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, • organizator działalności edukacyjnej dorosłych, • koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej), • specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych, • specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych i starszych, • andragog przysięgły w sądzie rodzinnym, • kurator służby sądowej. Przykładowymi miejscami pracy absolwentów mogą być: • Placówki edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.). • Instytucje związane z pracą (np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy itp.). • Placówki kultury oraz inne instytucje organizujące czas wolny. • Instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje (np. stacjonarne i dzienne domy opieki, kluby seniora, pensjonaty dla osób starszych, ośrodki rekreacyjne i sanatoryjne dla osób starszych itp.).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0