Edukacja dorosłych z gerontologią - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci zyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga, posiadającego poszerzoną wiedzę z zakresu gerontologii. Absolwent posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak: • specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, • specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych i osób starszych, • edukator dorosłych, • doradca edukacyjny, • doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, • instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, • organizator działalności edukacyjnej dorosłych, • koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej), • specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych, • specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych i starszych, • andragog przysięgły w sądzie rodzinnym, • kurator służby sądowej. Przykładowymi miejscami pracy absolwentów mogą być: • Placówki edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.). • Instytucje związane z pracą (np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy itp.). • Placówki kultury oraz inne instytucje organizujące czas wolny. • Instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje (np. stacjonarne i dzienne domy opieki, kluby seniora, pensjonaty dla osób starszych, ośrodki rekreacyjne i sanatoryjne dla osób starszych itp.).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
2
Pedagogika specjalna
0
Pedeutologia
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie
2
IV - Specjalnościowych
Elementy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej w Europie
2
Gerontologia
0
Warsztaty antydyskryminacyjne
0
Warsztaty umiejętności interpersonalnych w pracy z dorosłymi
1
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
12,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Współczesne problemy psychologii
0
Współczesne problemy socjologii
2
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
Seminarium magisterskie
2
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka dorosłych
4
Psychologia człowieka dorosłego
1
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna
5,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
19,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie
2
IV - Specjalnościowych
Animowanie działań na rzecz osób dorosłych i starszych
3
Diagnoza w pracy z osobami dorosłymi i starszymi
3
Instytucje edukacji dorosłych
1
Metodyka kształcenia dorosłych
0
Organizowanie i animacja środowiska lokalnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polityka społeczna wobec osób starszych
1
Trening kreatywności
2
Współczesne problemy osób dorosłych
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
SUMA
20,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie
2
IV - Specjalnościowych
Doradztwo zawodowe z PR
1
Dorosłość i starość w społeczeństwie wielokulturowym
3
Działalność społeczna i wolontariat ludzi starszych
3
Marketing społeczny
1
Metodyka pracy z osobami starszymi
4
Poradnictwo socjalne i profilaktyka uzależnień
1,5
Prawo rodzinne i socjalne w Polsce
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Projektowanie socjalne i pedagogiczne
0
Warsztaty artystyczne z elementami emisji głosu
2
SUMA
20,5