Menadżer kultury - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności Menadżer kultury trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym z zakresu pedagogiki kultury i przedsiębiorczości, budowanym w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, psychologii, socjologii). Jest ono uzupełnione przez przygotowanie metodyczne i praktyczne w zakresie diagnostyki potrzeb kulturalnych w społeczności lokalnej oraz organizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych.
  W toku studiów absolwent zdobywa kompetencje, które umożliwiają mu wypełnianie funkcji menadżera kultury, w tym;
  - rozumienie i rozpoznawanie potrzeb edukacyjno-kulturalnych społeczeństwa oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju podopiecznych.,
  - umiejętności prawidłowej komunikacji z twórcami i odbiorcami kultury, etykieta,
  - znajomość problemów edukacyjno-kulturalnych w społeczności, biegłość w ich diagnozowaniu oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań,
  - rozumienie i umiejętność interpretacji współczesnych tendencji w kulturze,
  - tworzenia podstaw do współpracy między instytucjami i profesjonalistami w ramach skutecznego promowania kultury skierowanego na potrzeby społeczne z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju artystów i amatorów,
  - projektowanie dostosowanych do potrzeb różnych placówek i instytucji przedsięwzięć (programów) edukacyjno-artystycznych (kulturalnych) oraz i ich przeprowadzenie,
  - projektowanie i przeprowadzania ewaluacji w instytucjach edukacyjnych kulturalnych,
  - podejmowanie działań w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego uczestników amatorskiego i profesjonalnego życia kulturalnego (projektowanie i wspieranie karier),
  - znajomość podstaw przedsiębiorczości, teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi, praktyczna umiejętność prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i rachunkowości w small-businessie.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedzy :
  a) zna specjalistyczną terminologię używaną na gruncie animacji kulturalnej,
  b) ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kultury,
  c) ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad projektowania działań pedagogicznych i animacyjnych,
  d) ma specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej dla różnych etapów edukacyjnych, uwzględniającą specjalne (kulturalne) potrzeby edukacyjne człowieka,
  e) ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej i animacyjnej,
  f) ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury,
  g) zna podstawy rachunkowości, rozumie i stosuje podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z europejskimi standardami, rozumie cel i konstrukcję sprawozdania finansowego, ma wiedzę niezbędną do podstawowej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
  h) rozumie i potrafi interpretować procesy społeczno-ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów gospodarczych
  i) ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w działalności gospodarczej,
  j) potrafi zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju i awansu zawodowego,
  k) rozumie pojęcia z zakresu pedagogiki pracy oraz współczesne koncepcje pracy i problemy dotyczące rynku pracy,
  l) rozpoznaje kulturowe wzorce i schematy dotyczące cech, zachowań i ról kobiet i mężczyzn oraz ich konsekwencje edukacyjne,
  m) definiuje społeczno-kulturowe źródła różnic między kobietami i mężczyznami oraz mechanizmy kształtowania tożsamości i ról płciowych,
  n) ma specjalistyczną wiedzę na temat organizacji przedsięwzięć kulturalnych,
  o) diagnozuje potrzeby kulturalne w środowisku.
  2. W kategorii umiejętności:
  a) potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w kontekście diagnozowania potrzeb kulturalnych,
  b) potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu projektowania działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnym,
  c) posiada umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy pedagoga - menadżera – animatora,
  d) potrafi współpracować w zespole,
  e) potrafi samodzielnie organizować i kierować swoją pracą,
  f) potrafi interpretować zjawiska w sztuce w powiązaniu z problematyką społeczną, kulturową i pedagogiczną,
  g) posiada umiejętności oceny jakości produkcji artystycznej,
  h) podejmuje próby oceny zdolności artystycznych podopiecznych, potrafi pokierować karierą edukacyjno-zawodową podopiecznych,
  i) podejmuje próby zdobywania środków finansowych na projekty kulturalne,
  j) potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z kulturą, edukacją społeczno-gospodarczą, sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych,
  k) posiada umiejętność założenia i zorganizowania mikroprzedsiębiorstwa,
  l) potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do podjęcia samozatrudnienia,
  m) ma umiejętność samokształcenia, wyszukiwania, zrozumienia i analizy zjawisk społecznych i gospodarczych oraz krytycznego korzystania ze źródeł informacji poprzez analizę treści naukowych,
  n) posiada umiejętność posługiwania się językiem pedagogiki pracy dla opisu rzeczywistości społecznej i zawodowej w środowisku pracy oraz umiejętność dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych w środowisku pracy,
  o) posiada umiejętność projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogiczno-animacyjnej,
  p) dyskutuje znaczenie kultury i rolę edukacji w konstruowaniu miejsca kobiet i mężczyzn w strukturze społecznej,
  r) zachowuje otwartość na możliwości korygowania reprodukujących nierówności praktyk kulturowych.
  3.W zakresie kompetencji społecznych:
  a) analizuje własne działania wychowawcze i animacyjne z wykorzystaniem zasad i norm etycznych,
  b) jest refleksyjny i krytyczny wobec własnych działań profesjonalnych,
  c) ma przekonanie o sensie wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych i animacyjnych w środowisku,
  d) jest gotowy do podejmowania działań na rzecz samozatrudnienia w kulturze,
  e) jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych animatora i przedsiębiorcy w środowisku społecznym,
  f) rozumie znaczenie prawidłowych relacji między przedsiębiorstwem a organami administracji samorządowej i państwowej,
  g) charakteryzuje się postawą odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy oraz ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego, jako warunku dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie,
  h) potrafi porozumiewać się w zespole i rozumie znaczenie dobrych relacji w środowisku pracy,
  i) zachowuje otwartość na problemy nierówności społecznych,
  j) wykazuje odpowiedzialność za swoje działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjno-kulturalnych w społeczności lokalnej,
  k) jest wrażliwy na problemy dyskryminacji ze względu na płeć w szkole instytucjach społecznych i w kulturze.
  Praktyki:
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 150 godzin w instytucjach/placówkach prowadzących działalność społeczno-kulturalną i edukacyjną. Celem praktyki było: zapoznanie studenta ze specyfiką działalności zawodowej menadżera kultury, organizacją i działalnością wybranych placówek/instytucji, a także budowanie warsztatu zawodowego i przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowaną specjalnością.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada uprawnienia: impresaria, menadżera kultury, agenta usług artystycznych, organizatora usług artystycznych, organizatora kampanii promocyjnych, konferencji, organizatora widowni, specjalisty w administracji w instytucjach i placówkach kultury. Po nabyciu uprawnień nauczyciela – specjalista na ścieżce międzyprzedmiotowej kultura, w placówkach kształcenia ustawicznego, ośrodkach doskonalenia zawodowego, organizacjach pozarządowych prowadzących statutową działalność kulturalno-oświatową, instytucjach kultury. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz do podjęcia studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Pedagogika kultury
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika zdolności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy przedsiębiorczości
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Socjologia kultury 1
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Trening interpersonalny z elementami mediacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne teorie kultury
1
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna
6,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Analiza i interpretacja tekstów kultury
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Organizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Psychologia zarządzania
2
ZAL-O
Wykład
30
Rachunkowość dla menadżerów kultury
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia kultury 2
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem 1
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Ewaluacja projektów edukacyjno-kulturalnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Innowacje w edukacji
1
ZAL-O
Wykład
15
Komunikacja menadżerska i etykieta
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Organizacje pozarządowe i wolontariat
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Pedagogika pracy
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy prawa dla menadżerów
2
ZAL-O
Wykład
30
Projektowanie ścieżki zawodowej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Promocja i elementy public relation
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychopedagogika twórczości
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem 2
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0