Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
10
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodologia badań społecznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Przedmiot do wyboru: Współczesne problemy psychologii/Contemporary Problems of Psychology
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
10
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Pedeutologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Pedagogika porównawcza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metodyka terapii dziecka z dysleksją rozwojową/ryzykiem dysleksji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Podstawy twórczości dziecka i nauczyciela
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w uczeniu się matematyki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologia kliniczna dziecka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Rozwijanie uzdolnień ruchowych dziecka
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy edukacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Ewaluacja w projektach społeczno-edukacyjnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy logopedii
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodyka terapii zaburzeń ruchowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy psychoterapii dziecka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologia zdolności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Wspieranie rozwoju uzdolnień językowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Arteterapia i wspieranie rozwoju uzdolnień w zakresie sztuk wizualnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biblioterapia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Muzykoterapia
1
ZAL-O
Wykład
10
Pedagogika zabawy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Praca z dzieckiem uzdolnionym muzycznie
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Teatr i drama w pracy z dzieckiem
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Technologie informatyczne w terapii i wspieraniu uzdolnień dziecka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wychowawcze aspekty pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Praktyka
Praktyka
6
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0