Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku Pedagogika specjalność Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego przygotowany jest do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do pracy z uczniami w klasach IV-VI szkoły podstawowej w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju zdolności. Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka pedagogiczna
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Metodyka terapii dziecka z dysleksją rozwojową/ryzykiem dysleksji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Podstawy twórczości dziecka i nauczyciela
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w uczeniu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia kliniczna dziecka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia wieku dziecięcego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Rozwijanie uzdolnień ruchowych dziecka
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
24,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Elementy logopedii
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka terapii zaburzeń ruchowych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy psychoterapii dziecka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia zdolności
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wspieranie rozwoju uzdolnień językowych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Arteterapia i wspieranie rozwoju uzdolnień w zakresie sztuk
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Biblioterapia
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Muzykoterapia
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika zabawy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praca z dzieckiem uzdolnionym muzycznie
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teatr i drama w pracy z dzieckiem
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informatyczne w terapii i wspieraniu uzdolnień dziecka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowawcze aspekty pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła (placówki, szkoła kl. IV-VI, szkoła kl. I-III, przedszkole)
6
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
27,0