Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia o specjalności Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) specjalności: edukacja początkowa, wczesna edukacja, edukacja zintegrowana, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna lub zbliżonej, nadającej uprawnienia do nauczania dzieci na poziomie klas I-III szkoły podstawowej. Zasady rekrutacji określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na specjalności Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi conajmniej 1437.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do pracy z uczniami w klasach IV-VI szkoły podstawowej w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju zdolności. Otrzymał rzetelne przygotowanie do prowadzenia diagnozy pedagogicznej, projektowania działań terapeutycznych i prorozwojowych oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Przygotowany został także do identyfikowania wielorakich zdolności dzieci, planowania ścieżek ich indywidualnego rozwoju oraz do prowadzenia zajęć rozwijających indywidualne uzdolnienia. W toku studiów zdobył ponadto szerokie kompetencje psychopedagogiczne i interpersonalne.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedzy:
  • zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk,
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, nurtach i systemach pedagogicznych oraz ich uwarunkowaniach,
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej,
  • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej,
  • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, ze szczególnym uwzględnieniem etapu wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
  • ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach na etapie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
  • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach na poziomie szkoły podstawowej,
  • ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej,
  • ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych,
  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań kształcenia i wychowania dziecka; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii; posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu przedszkola i szkoły oraz uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów (z zaburzeniami rozwoju oraz szczególnie uzdolnionych),
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych w okresie przedszkolnym i szkolnym,
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,
  • ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przedszkola i szkoły podstawowej,
  • ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej,; posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym etyki zawodowej nauczyciela i nauczyciela terapeuty.
  2. W kategorii umiejętności:
  • posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych oraz interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,
  • potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych oraz do diagnozowania, projektowania i realizacji działań praktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej,
  • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne, potrafi dialogowo rozwiązywać konflikty, sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie wczesnej edukacji i pedagogiki szkolnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
  • posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi dotyczących dziecka i jego rozwoju, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,
  • posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, dotyczących edukacji przedszkolnej i szkolnej, kierując się zasadami etycznymi;
  • posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie: pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,
  • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, związanych z kolejnymi etapami edukacyjnymi dziecka; potrafi dostrzec specyfikę funkcjonowania dzieci/uczniów w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,
  • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania działań praktycznych w przedszkolu, szkole oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • potrafi rozwiązywać złożone problemy pedagogiczne i przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej,
  • potrafi wybrać i zastosować środki i metody pracy właściwe dla edukacji przedszkolnej i szkolnej w celu efektywnego wykonania zadań zawodowych nauczyciela; analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji,
  • potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego,
  • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się oraz ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela terapeuty,
  • wykazuje aktywność i wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań na rzecz dziecka i jego rozwoju oraz pogłębione umiejętności organizacyjne w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych nauczyciela terapeuty; posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek edukacyjnych,
  • odnosi zdobytą w zakresie nauk pedagogicznych wiedzę do projektowania działań zawodowych nauczyciela; ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ma pozytywne nastawienie do budowania warsztatu pracy nauczyciela terapeuty,
  • pełniąc rolę nauczyciela terapeuty utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole podstawowej,
  • jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej nauczyciela terapeuty; dostrzega dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole podstawowej,
  • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za dzieci/uczniów powierzonych jego opiece,
  • jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach działających na rzecz dobra dziecka, wykazuje podejście refleksyjnego praktyka i pogłębioną wrażliwość nauczyciela terapeuty,
  • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata i rozumie misję kontynuacji tego dziedzictwa z udziałem dzieci/uczniów.
  PRAKTYKA
  Absolwent odbył obowiązkową praktykę ciągłą w wymiarze 4 tygodni (120 godzin), realizowaną w przedszkolu, szkole podstawowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  Celem praktyki jest:
  a) konfrontacja zdobywanej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością edukacyjną w działaniu praktycznym,
  b) zapoznanie się z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  c) doskonalenie profesjonalnych umiejętności studentów w zakresie pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
  d) poznawanie specyfiki pracy nauczyciela terapeuty,
  e) nabywanie podstawowych kompetencji w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku Pedagogika specjalność Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego nabywa uprawnienia terapeuty pedagogicznego do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i innego typu placówkach opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, które organizują różne formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dzieciom szczególnie uzdolnionym. Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0