Diagnoza w pracy pedagogicznej i socjalnej

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-DWPPIS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesne problemy osób dorosłych i rodzin
Wymagania wstępneContemporary problems of adults and famielies
Opis ćwiczeńAnaliza wybranych narzędzi diagnostycznych pedagogicznych i socjalnych; Analiza i interpretacja wyników badań; Etyczny wymiar badań diagnostycznych.
Opis wykładówWprowadzenie – diagnoza – ustalenia definicyjne i rodzaje diagnozy; Diagnoza pedagogiczna i modele diagnozy psychopedagogicznej; Etyka w diagnozowaniu; Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego; Kompetencje komunikacyjne w diagnozowaniu; Kompetencje kulturowe w diagnozowaniu; Diagnoza jako forma relacji międzyosobowej; Przyrodniczy i humanistyczny model poznania człowieka
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie pogłębionej wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozy w pracy pedagogicznej i spocjalnej, zwrócenie uwagi na budowanie warsztatu badawczego, ukazanie podstawowych sposobów diagnozowania pedagogicznego i socjalnego, zilustrowanych konkretnymi narzędziami diagnozy.
Literatura podstawowa1) Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006 2) Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna: wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
Literatura uzupełniająca1) Stemplewska-Żakowicz K., wyd. Wyd. GWP, Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, 2009r., tom
Uwagi