Gerontologia

Gerontology

2019L

Kod przedmiotu1916N2-GER
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości., UWM, 2010, s. s.13-112 2) Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa, Wydaw. Naukowe AP, 2004, s. s.9-21 3) Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna WydawniczaASPRA-JR, 2006, s. s.13-112; 4) Zych A. , Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, "Śląsk", Katowice, 1999, s. s.11-42; 9 5) Zych A. , Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, "Śląsk", Katowice, 2009, s. s.26-42;
Literatura uzupełniająca
Uwagi