Metodyka pracy kuratora sądowego

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-MPKS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jedynak T., Stasiak K., (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, LexisNexis, 2008, s. 165-197 2) Wójcik D.,(red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Scholar, 2010, s. 99-120 3) Konopczyński M., Kwadrans Ł., Stasiak K., Polska kuratela sądowa na przełomie wieków Nadzieje, oczekiwania, dylematy., Impuls, 2016, s. 65-79,107- 4) Urban B., (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Górnośląska WSP, 2010, s. 335-357 5) ustawa, Ustawa o kuratorach sądowych z dn. 27 lipca 2001r. ., t. nr 98, Warszawa, 2001 6) Zinkiewicz B., (red.), Współczesna kuratela sądowa, Wyd.Górnośląska WSP, 2006 7) Dybalska I, Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, Wyd.CRZL, 2013 8) akt prawny, Rozporządzenie MS z dnia 13.06.2016r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, t. poz.969, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi