Management w edukacji

2020L

Kod przedmiotu1916N2-MWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePolityka społeczna, socjologia
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z pedagogiki ogólnej oraz elementów teorii organizacji i zarządzania
Opis ćwiczeńCele i zadania prawa oświatowego i organizacji oświaty. Wolności i prawa oświatowe zawarte w Konstytucji RP z 1997 roku i innych aktach prawnych. Podstawy prawne działalności instytucji oświatowych: dyrektora szkoły (placówki), rady pedagogicznej, nauczyciela. Społeczne organy w systemie oświaty. Organizacja i zarządzanie w oświacie: zasady dobrej organizacji; techniki zarządzania; style kierowania; zarządzanie personelem (model sita, model kapitału ludzkiego); Przywódca/Lider/Kierownik; Komunikacja, czyli umiejętność porozumiewania się; potencjał ludzki w organizacji; kapitał ludzki; praca zespołowa, zespołowe podejmowanie decyzji; kultura organizacji.
Opis wykładów--
Cel kształceniaUkazanie podstaw prawnych i organizacyjnych oświaty w Polsce oraz realizowanej Reformy Systemu Edukacji w odniesieniu m.in. do osób dorosłych. Kształtowanie umiejętności organizowania pracy instytucji oświatowej. Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu teorii organizacji i zarządzania. Przyswojenie wiedzy i postaw ułatwiających świadome i profesjonalne pełnienie roli członka organizacji a zwłaszcza standardów i wzorców dobrej organizacji i zarządzania. Utworzenie podstawy i ukierunkowanie do dalszego samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania. Wdrażanie do analizowania aktów prawnych.
Literatura podstawowa1) -, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, -, 1997r. 2) -, Ustawa z dnia 7 września 1991 roku "o systemie oświaty", -, - 3) -, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku "Karta Nauczyciela", -, - 4) Covey S.R.,, Zasady skutecznego przywództwa, Dom Wydawniczy REBIS, 2012r. 5) Opolska A.,, Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów. Determinanty stylu kierowania, CeDeWu Sp.z o.o., 2014r. 6) Sułkowski Ł., Sikorski C., (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, 2014r. 7) Oleksyn T., Sypniewska B.A., (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016r. 8) Sieradzki A.,, Vademecum Managera, Astrum, 2016r. 9) Lencioni P.,, Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes sp. z o.o., 2016r. 10) -, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, -, -
Literatura uzupełniająca1) Antoszkiewicz J.D.,, wyd. POLTEXT, Metody zarządzania, 2007r.r., tom 2) Blanchard K., Randolph A., Grazier P.,, wyd. MT Biznes sp. z o.o., Zespole do dzieła. Czas na wspólne wyzwania, 2016r.r., tom 3) Balcerak a., Woźniak J., , wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gry menedżerskie, 2016r.r., tom
Uwagi