Organizowanie i animacja środowiska lokalnego

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-OIASL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1) Potoczny J., Horbowski A. (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza – potrzeby – prognozy), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007 2) Stojkovic B., Dragicewic-Sesic M., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe Centrum Kultury, 2011 3) Niemczyk A., Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007 4) Kisielnicki J., Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., 2011 5) Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, Inco-Veritas, spółka z o.o., 1996 6) Vopel K. W., Umiejętność współpracy w grupach, Jedność, 2002 , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi