Prawo rodzinne i socjalne w Polsce

2020L

Kod przedmiotu1916N2-PRISP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepolityka społeczna, prawo socjalne
Wymagania wstępneopanowanie podstawowych pojęć z pracy socjalnej
Opis ćwiczeńOrganizacja systemu pomowy społecznej w świetle Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne. Rodzaje wsparcia celowego. Ingerencja państwa w sprawowanie władzy rodzicielskiej.
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące organizacji pomocy społecznej w Polsce. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących systemu zaopatrzeniowego pomocy społecznej. Zasady prawa rodzinnego. Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące małżeństwa. Pokrewieństwo i powinowactwo. Rodzicielstwo zastępcze w systemie prawa rodzinnego i socjalnego. Władza rodzicielska i jej zakres. Opieka i kuratela.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę prawa rodzinnego i socjalnego, zapoznanie z obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wybranych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
Literatura podstawowa1) Winiarz J., Gajda J., Prawo rodzinne, t. , Wydawnictwa Prawnicze, 2001, s. 2) Goettel M. , Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, t. , LexisNexis, 2010, s. 3) , Kodeks rodzinny i opiekunczy z dnia 25 lutego 1964 roku, t. , ., 1964, s. 4) Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuncze, t. , C.H. BECK, 2012, s. 5) Sierpowska I. , Prawo pomocy społecznej, t. , Wolters Kluwer, 2011, s. 6) Muszalski W., Prawo socjalne, t. , PWN, 2010, s.
Literatura uzupełniająca1) Jończyk J. , wyd. Zakamycze, Prawo zabezpieczenia społecznego - ubezpieczeni społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, 2006r., tom 2) Zamorska K., wyd. UW, Prawa społeczne jako program przebudowy politykii społecznej, 2010r., tom 3) Czech B., wyd. LexisNexis, Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego ze schematami, 2013r., tom 4) -, wyd. -, Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, 2004r., tom 5) Babińska-Górecka R., Stopka K. (red.), wyd. Difin, Zbiór kazusów z prawa socjalnego, 2014r., tom
Uwagi