Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą

2020L

Kod przedmiotu1916N2-PSIOW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePolityka społeczna, praca socjalna, socjologia
Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczej
Opis ćwiczeń1. Praca socjalna jako subdyscyplina pedagogiki w obszarze działań opiekuńczo-wychowawczych 2. Pedagogika opiekuńcza i praca socjalna – razem czy osobno? – spójność i założeń i celów 3. Rozpoznawanie i definiowanie problemów socjalnych w rodzinie - wybrane problemy dewiacyjnego zachowania się dzieci i młodzieży (agresja, przestępczość, narkomania, alkoholizm, itp.) 4. Praca socjalna z/nad rodzina i dziećmi – aktualne rozwiązania legislacyjne. Dziecko jako klient pomocy społecznej 5. Działalność opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna w świetle reform polskiego systemu opieki nad dzieckiem – założenia i kierunki zmian 6. Charakterystyka warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej 7. Kluczowe umiejętności i kompetencje służb socjalnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej 8. Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w instytucjonalnych formach opieki 9. Metody pracy socjalnej na rzecz dzieci i młodzieży w wybranych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych 10. Prorodzinne formy opieki i wychowania dzieci i młodzieży 11. Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze w placówkach dla dzieci i młodzieży 12. Proces przygotowania wychowanków do samodzielnego życia jako cel działań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych. 13. Opieka i wychowanie – postulaty i wnioski; pytanie przyszłość i teraźniejszość
Opis wykładów---
Cel kształceniaZapoznanie studentów z rolą i zadaniami pracy socjalnej jako subdyscypliny pedagogicznej. Omówienie problematyki pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej w kontekście aktualnych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. Poznanie struktury systemu opieki nad dzieckiem i rodziną (instytucje wspierające rodzinę i dziecko m in. ośrodki wsparcia dziennego, instytucje opieki zastępczej, instytucje opieki całkowitej). Omówienie metod i form oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych. Omówienie warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy. Zapoznanie z kierunkami zmian w organizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą w Polsce. Przekazanie wiedzy oraz nauka umiejętności związanych z praca socjalną w różnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Promowanie kluczowych kompetencji zawodowych służb społecznych w zakresie wszechstronnego wspierania rodziny i dzieci. Nabycie zdolności skutecznego wspieranie dziecka i rodziny.
Literatura podstawowa1) Ruszkowska M., Winiarski M. (red.),, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 2) Głąbicka K., Gościniewicz M. (red.),, Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 3) Kacprzak A., Kudlińska I.,, Praca socjalna z osobami opuszczającycmi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 4) Głąbicka K.,, Praca socjalna z uchodżcami i emigrantami w środowisku lokalnym, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 5) Brotherton G., Davies H., McGillivray G.,, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 6) Gruca-Miąsik U., Tokárová A., Lukáč E., Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010 7) Grudzień-Bielaszewska I, Niedżwiecka-Stopyra A., Praca socjalna z dziećmi, Centrum Rozwoju zasobów Ludzkich, 2012 8) Ławniczak D., Marszałkowska M., Mierzejewska B., Polczyk D., Zeller L., Standardy pracy socjalnej z rodzina i dziećmi, WRZOS, 2013 9) Górnicka B., pracy opiekuńczo wychowawczej - wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, 2015 10) Górnicka B., Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, Uniwersytet Opolski, 2016
Literatura uzupełniająca1) Głąbicka K.,, Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki, WSP TWP w Warszawie, 2002 2) Frysztacki K. (red.),, Wartości i normy społeczne - wokół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej, OPAKOLOR, 2002 3) Stankiewicz L.,, Vademecum do pracy socjalnej, Centrum Badań Społecznych UWM, 2013 4) , Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930), , 5) , ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) – tekst jednolity (Dz.U. 2014., poz. 1188.)., , 6) , Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59) , tekst jednolity (Dz.U. 2012 poz. 788.), , 7) , Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.. 2005., Nr 180 poz. 1493.), z późn. zm., , 8) Krawczyk-Blicharska M., Szkurłat J. (red), Innowacyjne modele pracy z młodzieżą zagrożona wykluczeniem społecznym. Tom 2, Wyd. SIR, 2013 9) Młyński J., Wsparcie rodziny – analiza w aspekcie pracy socjalnej, Studia Socialia Cracoviensia 4 (2012) nr 1 (6, 2012
Uwagi