Warsztaty antydyskryminacyjne

Anti-discrimination workshops

2019L

Kod przedmiotu1916N2-WANT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kłos B., Szymańczak J. (red.), Zasada równości i zasada niedyskryminacji, wyd. Studia BAS nr 2(26), 2011 2) Wołosik A., Edukacja do równości czy trening uległości? Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci, wyd. "W stronę dziewcząt", 2009 3) Pawlęga M. (red.), Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach lokalnych, Lambda Warszawa i Otwarte Forum, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi