Wprowadzenie do polityki społecznej

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-WDPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika społeczna, Struktura i organizacja pomocy społecznej, Gerontologia
Wymagania wstępneZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH POJĘĆ PEDAGOGICZNEYCH, ORIENTACJA W ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Opis ćwiczeńRozwiązania polityki społecznej z uwzględnieniem: Zbiorowość ludzi starych w polskim społeczeństwie; Dyskryminacja a równouprawnienie - zadania dla polityki społecznej; Polityka mieszkaniowa w Polsce; Działania instytucjonalne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Spory wokół socjalnych funkcji państwa; Aktywność ekonomiczna i społeczna człowieka dorosłego.
Opis wykładówŹródła polityki społecznej; definicja polityki społecznej i jej zakres; związki polityki społecznej z innymi dziedzinami wiedzy; zasady i narzędzia polityki społecznej; podmioty polityki społecznej. Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna. Potrzeby społeczne osób, grup i ich diagnozowanie. Osoby dorosłe w polityce społecznej i socjalnej państwa. Edukacja w polityce społecznej państwa i kreowanie kapitału ludzkiego - uwarunkowania prawne. Konsumpcja a styl życia (wartości społeczne, hierarchie wartości i styl życia; konsumpcja i dobrobyt społeczny; nowe wyzwania dla stylu życia i konsumpcji). Rozwiązania polityki społecznej wobec osób dorosłych z uwzględnieniem: edukacji, niepełnosprawności, opieki, patologii społecznych i animacji. Aspekty prawne polityki społecznej.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi elementami polityki społecznej państwa z uwzględnieniem osób dorosłych. Porównanie z doświadczeniami innych krajów. Ukazanie realizacji reform społecznych w Polsce – stan i konsekwencje. Dylematy polityki społecznej. Przedstawienie możliwości pomocy państwa osobom, grupom znajdującym się w trudnej sytuacji. Wdrażanie do analizowania aktów prawnych dotyczących rozwiązywania problemów osób dorosłych.
Literatura podstawowa1) Auleytner J., Głąbicka K.,, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, WSP TWP, 2001r. i n 2) Auleytner J.,, Polska polityka społeczna, WSP TWP, 2005r. 3) Firlit-Fesnak G., Skoczny-Szylko M.,, Polityka społeczna, PWN, 2011r. 4) Grabarczyk I.,, System wsparcia i pomocy bezdomnym, UWM w Olsztynie, 2007r. 5) Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.,, Podstawy gerontologii społecznej, IPS UW, 2006r. 6) Szarota Z.,, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Uniwersytetu w Krakowie, 2010r. 7) Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008 8) Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, 2014 9) Szatur-Jaworska B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2017 10) Kantowicz E., Staszkiewicz-Grabarczyk I., Zmysłowska M. (red.), Zagrożone człowieczeństwo. Między bezradnością a działaniem, t. 5, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca1) Stankiewicz L.,, wyd. Centrum Badań Społecznych UWM, Vademecum do pracy socjalnej, 2013r.r., tom 2) Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, 2010r., tom
Uwagi