Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister przed obsługa dyplomów

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci zyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga, doradcy, asystenta rodziny, kuratora, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Andragog i doradca posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak: specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, specjalista w zakresie asystentury i wspierania rodziny, edukator dorosłych, doradca zawodowy i socjalny, doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, kurator społeczny lub zawodowy, koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej), specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych, specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gerontologia
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia dorosłych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika społeczna i praca socjalna w Europie
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia człowieka dorosłego
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztaty antydyskryminacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Diagnoza w pracy pedagogicznej i socjalnej
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Doradztwo zawodowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy kuratora sądowego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Organizowanie i animacja środowiska lokalnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Projektowanie socjalne i pedagogiczne
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wprowadzenie do polityki społecznej
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne problemy osób dorosłych
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Coaching społeczny
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Działalność społeczna i wolontariat
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Management w edukacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Mediacje rodzinne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy asystenta rodziny
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy wsparcia dorosłych osób z niepełną sprawnością
1
ZAL-O
Wykład
15
Poradnictwo pedagogiczne i socjalne
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo rodzinne i socjalne w Polsce
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty kreatywności
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty pracy z grupą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0