Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na zdobytą specjalizację zawodową, posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze (diagnostyczne) oraz praktyczne. Dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji i pracy opiekuńczej, wychowawczej i socjalnej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Absolwent może podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i kulturalnych oraz placówkach sieci pomocy społecznej.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  b) ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  c) ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  d) zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  e) ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  f) ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
  g) ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  h)ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  i) zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  j) ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  k) zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  l) ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
  ł) ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
  m) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
  n) ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  o) ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
  p) ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych
  r) ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
  s) ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  b) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  c) potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej
  d) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  e) posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  f) potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
  g) ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  h) posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  i) potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej
  j) potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  k) potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  l) potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  ł) potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  m) potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  b) docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
  c) ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki
  d) ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  e) dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  f) jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
  g) jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  h) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku i specjalności; przygotowanie do wykonywanego zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do odbycia planowanych praktyk złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci zyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga, doradcy, asystenta rodziny, kuratora, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Andragog i doradca posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak: specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, specjalista w zakresie asystentury i wspierania rodziny, edukator dorosłych, doradca zawodowy i socjalny, doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, kurator społeczny lub zawodowy, koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej), specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych, specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Gerontologia
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka kształcenia dorosłych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika społeczna i praca socjalna w Europie
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia człowieka dorosłego
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztaty antydyskryminacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnoza w pracy pedagogicznej i socjalnej
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Doradztwo zawodowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy kuratora sądowego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Organizowanie i animacja środowiska lokalnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Projektowanie socjalne i pedagogiczne
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wprowadzenie do polityki społecznej
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne problemy osób dorosłych
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Coaching społeczny
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Działalność społeczna i wolontariat
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Management w edukacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Mediacje rodzinne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy asystenta rodziny
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy wsparcia dorosłych osób z niepełną sprawnością
1
ZAL-O
Wykład
15
Poradnictwo pedagogiczne i socjalne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo rodzinne i socjalne w Polsce
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty kreatywności
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty pracy z grupą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0