Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister przed obsługa dyplomów

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na zdobytą specjalizację zawodową, posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze (diagnostyczne) oraz praktyczne. Dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji i pracy opiekuńczej, wychowawczej i socjalnej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Absolwent może podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i kulturalnych oraz placówkach sieci pomocy społecznej.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.
  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
  • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.
  • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
  • ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
  • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
  • ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych.
  • ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach.
  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych.
  • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
  • ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów.
  • ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach.
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.
  W zakresie umiejętności:
  • posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.
  • potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.
  • potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
  • potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.
  • posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
  • posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.
  • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
  • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.
  • potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.
  • potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
  • potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
  • potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
  • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki, angażuje się we współpracę.
  • docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.
  • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
  • jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
  • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
  • jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.
  • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku i specjalności; przygotowanie do wykonywanego zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do odbycia planowanych praktyk złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci zyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga, doradcy, asystenta rodziny, kuratora, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Andragog i doradca posiada kwalifikacje by pracować na takich stanowiskach jak: specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, specjalista w zakresie asystentury i wspierania rodziny, edukator dorosłych, doradca zawodowy i socjalny, doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, kurator społeczny lub zawodowy, koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej), specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych, specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań społecznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Pedeutologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gerontologia
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka kształcenia dorosłych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika społeczna i praca socjalna w Europie
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia człowieka dorosłego
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztaty antydyskryminacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnoza w pracy pedagogicznej i socjalnej
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Doradztwo zawodowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy kuratora sądowego
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizowanie i animacja środowiska lokalnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Projektowanie socjalne i pedagogiczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do polityki społecznej
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesne problemy osób dorosłych
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Coaching społeczny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Działalność społeczna i wolontariat
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Management w edukacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Mediacje rodzinne
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy asystenta rodziny
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy wsparcia dorosłych osób z niepełną sprawnością
1
ZAL-O
Wykład
15
Poradnictwo pedagogiczne i socjalne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo rodzinne i socjalne w Polsce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztaty kreatywności
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty pracy z grupą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0