Antropologia kulturowa

Cultural anthropology

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-ANTKULT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńDefinicja kultury. Obrzędy i rytuały: sfery sacrum i profanum w kulturach magicznych oraz kulturach typu religijnego. Obrzędy przejścia, pojęcie liminalności wg V. Turnera. Język i myślenie o świecie, funkcje przekazu językowego. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Etniczność i wielokulturowość.
Opis wykładówAntropologia kulturowa: definicje i określenia. Kultura a natura – rozwój pojęć. Koncepcja pochodzenia człowieka. Społeczności zbieracko-łowieckie. Historia badań antropologicznych. Ewolucjonizm E. B. Tylora. Dyfuzjonizm. Funkcjonalizm B. Malinowskiego i A. R. Radcliffe-Browna. Strukturalizm C. Levi-Straussa. Dyscypliny współpracujące z antropologią: antropologia fizyczna, archeologia, językoznawstwo, religioznawstwo, antropologia współczesności. Rewolucja neolityczna. Społeczności wczesnorolnicze, ogrodnicze, pasterskie. Magia a religia. Mit i rytuał. Mity początku, eschatologiczne, bohaterskie. Typy mitologii. Rodzina i systemy pokrewieństwa. Typy więzi rodzinnych. Narodziny cywilizacji.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami będącymi przedmiotem zainteresowań antropologii społecznej i kulturowej oraz wyrobienie w nich umiejętności patrzenia na człowieka jako na uczestnika i twórcę kultury. W ramach wykładu studenci poznają podstawowe teorie antropologiczne oraz aparat pojęciowy umożliwiający opisywanie i analizę różnych zjawisk kulturowych. W ramach ćwiczeń uczą się analizować i interpretować klasyczne teksty z dziedziny antropologii kulturowej oraz odnosić przedstawione w nich treści do zagadnień z zakresu kultury współczesnej.
Literatura podstawowa1) Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański , Warszawa, 2006 2) Wojciech J. Bursza, , Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań, 2004 3) Wojciech Dohnal, Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropologii brytyjskiej, Poznań, 2001 4) Wojciech Dohnal, Antropologia polityczna – w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, w: Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński Antropologia polityki i polityka w antropologii, , Warszawa, 2010 5) Krzysztof Gładkowski, Etiologia, Olsztyn , 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak