Działalność społeczna i wolontariat

Community and voluntary activities

2020L

Kod przedmiotu1916S2-DSIW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnimowanie działań na rzecz osób dorosłych i starszych, organizowanie i animacja środowiska lokalnego
Wymagania wstępnePosługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu animacji społecznej i znajomość zasad animowania działan na rzecz osób dorosłych i starszych w środowisku lokalnym.
Opis ćwiczeńWiedza i umiejętności ważne w działalności społecznej, różne formy aktywności społecznej osób dorosłych i starszych m.in. wolontariat, działalność społeczna, grupy samopomocowe , integracja międzypokoleniowa, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej, poprzez kontakty seniorów z dziećmi i młodzieżą, problemy seniorów w środowisku lokalnym i ich rozwiązywanie na przykładzie rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych, wizyta studyjna w organizacji i/lub spotkanie z przedstawicielem organizacji pozarządowej.
Opis wykładówWiek dojrzały – zalety i ograniczenia, warunki aktywności.Wolontariat – aspekty prawne i organizacyjne.Zarządzanie wiekiem- idea, podstawy, korzyści.Działalność społeczna Polaków i jej uwarunkowania w świetle badań. Wolontariat osób dojrzałych w Polsce.Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy. UTW.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideą zarządzania wiekiem oraz upowszechniania wolontariatu osób dorosłych, w tym starszych, wyposażenie w umiejętność dostrzegania możliwości włączania ludzi dorosłych, w tym starszych w działalność społeczną, uświadomienie wartości przekazu międzypokoleniowego. W ramach ćwiczeń studenci odbędą wizytę studyjną w organizacji lub spotkają się z przedstawicielem organizacji pozarządowej.
Literatura podstawowa1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873, Warszawa, 2003 2) Czernecka M., Woszczyk P. (red.),, CzłoWIEK to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, 2013 3) Kołodziej K., Żmichowska B.,, Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik prawny,, Warszawa, 2012 4) Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K. M.,, Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Toruń, 2013 5) Zgliczyński W.,, Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku,, t. nr 2(30), , „Studia BAS”, 2013, s. 129-150 6) Korzystanie z literatury umieszczonej na stronie, http://bibliotekawolontariatu.pl/, -, -
Literatura uzupełniająca1) Adamiak P., , wyd. Warszawa:Stowarzyszenie Klon/Jawor , Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Raport z badania 2013, 2014r., tom 2) Portal organizacji pozarządowych, http://www.ngo.pl/, tom 3) wyd. Warszawa, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014– 2020, 2014r., tom 4) Basińska A., Nowak M.,, wyd. Poznań:WOLIMP, Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy, 2010r., tom
Uwagi