Diagnoza w pracy pedagogicznej i socjalnej

Diagnosis in pedagogical and social work

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-DWPPIS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesne problemy osób dorosłych i rodzin
Wymagania wstępneContemporary problems of adults and famielies
Opis ćwiczeńAnaliza wybranych narzędzi diagnostycznych pedagogicznych i socjalnych; Analiza i interpretacja wyników badań; Etyczny wymiar badań diagnostycznych.
Opis wykładówDefinicje diagnozy; Diagnoza i jej rodzaje; Uwarunkowania procesu diagnostycznego; Zasady postępowania diagnostycznego; Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania; Proces diagnostyczny jako forma relacji międzyosobowej; Praktyczne i interpersonalne umiejętności w diagnozowaniu; Podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w diagnozowaniu; Rola metod jakościowych w diagnozowaniu; Diagnozowanie wybranych problemów pedagogicznych i socjalnych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie pogłębionej wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozy w pracy pedagogicznej i spocjalnej, zwrócenie uwagi na budowanie warsztatu badawczego, ukazanie podstawowych sposobów diagnozowania pedagogicznego i socjalnego, zilustrowanych konkretnymi narzędziami diagnozy.
Literatura podstawowa1) Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006 2) Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna: wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
Literatura uzupełniająca1) Stemplewska-Żakowicz K., wyd. Wyd. GWP, Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, 2009r., tom 2) Ciczkowska-Giedziun M.,, wyd. Wyd. IRSS, Warszawa, Kulturogram jako narzędzie diagnozujące rodzinę o zróżnicowanych cechach kulturowych, w: Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy / Izabela Krasiejko, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun (red.), , 2016r., tom , 163-174s.
Uwagi