Filozoficzne podstawy pedagogiki

Philosophical fundamentals of pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-FILOPODPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceteoretyczne podstawy wychowania, pedagogika ogólna (opcjonalnie: wprowadzenie do pedagogiki), filozofia
Wymagania wstępneznajomość aparatury pojęciowej nauk o wychowaniu i podstawowej terminologii filozoficznej
Opis ćwiczeń1. Zasady I formy organizacyjne realizacji przedmiotu "Filozoficzne podstawy pedagogiki", 2. Źródła uzasadnień naszych przekonań - wiedza pewna i pogląd prawdopodobny. 3. Pedagogiczne pułapki popularności, potoczności I mitu, 4. Subiektywne obrazy intersubiektywnej rzeczywistości czyli świat w umyśle, 5. To, co kulturowe I ponadkulturowe w rzeczywistości edukacyjnej, 6. Analiza jako technika badawcza w niereaktywnych badaniach humanistycznych. Różne odmiany analizy 7. Pisemny sprawdzian wiedzy z zakresu przedmiotu "Filozoficzne podstawy pedagogiki".
Opis wykładówSpecyfika myślenia filozoficznego o edukacji i jego miejsce w strukturze teorii pedagogicznej. Interpretacja pedagogiki jako systemu nauk o wychowaniu. Interpretacja procesów edukacyjnych (wychowanie, socjalizacja, kształcenie, opieka) z perspektywy charakterystycznej dla głównych działów filozofii: ontologii, episemologii, aksjologii, etyki, filozofii społecznej, filozofii nauki. Przedstawienie na przykładach obecności w myśli pedagogicznej problemów, propozycji i kontrowersji pochodzących źródłowo z głównych współczesnych koncepcji filozoficznych wybranych problemów podejmowanych we współczesnej filozofii edukacji, edukacja z perspektywy głównych współczesnych ideologii politycznych.
Cel kształceniaOgólne cele realizacji przedmiotu zarówno w formie wykładów, jak i komplementarnych z nimi ćwiczeń to: zaznajomienie studentów z głównymi aspektami obecności refleksji filozoficznej we współczesnych naukach o wychowaniu; zapoznanie studentów ze specyfiką racjonalnej filozoficznej krytyki i argumentacji; kształtowanie umiejętności formułowania racjonalnych argumentów; kształtowanie umiejętności krytycznej analizy treści tekstów kultury oraz cudzych i własnych poglądów, założeń i argumentów.
Literatura podstawowa1) G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 2) P. Piotrowski, Mała propedeutyka filozofii edukacji, Wydział Nauk Społecznych UWM, 2013 3) D. Matsomoto, L. Juang, Rozdiał "Enkulturacja" [w:] Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, s. 169-198 4) J. R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia rzeczywistości, W.A.B., 1999, s. 177-213
Literatura uzupełniająca1) Węgrzecki A., wyd. Znak, O poznawaniu drugiego człowieka, 1992r., tom , 90-96.s. 2) Szczęsny W.W., wyd. Adam Marszałek, Propedeutyka filozofii dla pedagogów, 1998r., tom , s. 3) Benton T., Craib I., wyd. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, 2003r., tom , s.
Uwagi