Logika

Logic

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-LOGIKA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Zaproszenie do logiki - o logice bardziej potocznie. 2. Wprowadzenie do klasycznego rachunku nazw - relacje między zakresami nazw, tryby sylogistyczne. 3. Elementy rachunku zdań - notacja formalna i interpretacja w języku naturalnym, funktory i operatory logiczne, tautologia i kontrtautologia, wybrane prawa klasycznego rachunku zdań. 4. Podstawowe zagadnienia z klasycznego rachunku kwantyfikatorów. 5. Schematy wnioskowań: dedukcja i indukcja. 6. Wprowadzające zagadnienia rachunku relacji i rachunku predykatów. 7. Definiowanie - rodzaje definicji, błędy w definiowaniu. 8. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności
Opis wykładów1. Przedmiot logiki, logika jako dział filozofii, logika historycznie i współcześnie. 2. Logika formalna (formalizm w logice, pojęcie zmiennej) a logika filozoficzna i logika praktyczna. Podstawowe klasyczne rachunki logiczne.Rachunki klasyczne a nieklasyczne. Logiki wielowartościowe 3. Prawda w logice i epistemologii, teorie i definicje prawdy (klasyczne i nieklasyczne). Znaczenie prawdy i fałszu jako wartości logicznych. 4. Aksjomat Fregego - logiki ekstensjonalne i intensjonalne 5. Logiki prawdziwościowe i modalnościowe (temporalne, modalne, erotetyczne, deontyczne). 6. Podstawowe prawa bytu i myślenia (niesprzeczności, wyłączonego środka, tożsamości). 7. Język jako system znaków i kod symboliczny, reguły porządkujące język, języki naturalne i sztuczne, semantyka jako nauka o znaczeniu, komunikacja językowa (symboliczna). 8. O rzetelnym i nierzetelnym argumentowaniu. "Brudne" chwyty erystyczne
Cel kształceniaCelem realizacji kursu z przedmiotu logika dla studentów studiów pedagogicznych jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi, historycznymi i współczesnymi zagadnieniami z zakresu logiki praktycznej, elementami formalizacji w logice, funkcją spełniana przez logikę w obszarze metodologii nauk oraz w analizowaniu i konstruowaniu argumentacji
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, 2009, 2011 2) J. Wajszczyk, Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, 2004 3) E. Nieznański, Logika: podstawy, język, uzasadnianie, C. H. Beck, 2000, 2006 4) R. Z. Piotrowski, Logika elementarna dla szkół akademickich, Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2005 5) J. Wajszczyk, Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki, Wydawnictwo UWM, 1999
Literatura uzupełniająca1) Z. Kraszewski, Logika – nauka rozumowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984 2) G. Malinowski, Logika ogólna, PWN, 2010, 2019 3) P. Łukowski, Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer, 2012 4) A. Grzegorczyk, Logika popularna – przystępny zarys logiki zdań, PWN, 2010 5) W. W. Skarbek, Logika dla humanistów, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie , 2004 6) M. Sieruga, Logika dla prawników…i nie tylko, Oficyna Prawa Polskiego, 2009
Uwagi